Oppslag i bokmålsordboka - skript

6X Eksempelessay: Fordeler og ulemper ved å ha en midlertidig stilling

6X Eksempelessay: Fordeler og ulemper ved å ha en midlertidig stilling

Oppgavetekst: I dag blir flere og flere jobber midlertidige. Skriv om fordeler og ulemper ved å ha en midlertidig stilling.

Når man begynner å jobbe, må mange begynne å jobbe i en midlertidig stilling. Det vil si at man ikke har en fast stilling, men en stilling som gjelder for en tidsbegrenset periode. Dette er ofte tilfelle blant nyutdannede, men også blant folk som ikke har så mye utdanning eller som av andre grunner ikke er blant de mest attraktive på arbeidsmarkedet. Det kan også være et uttrykt ønske for noen. Nedenfor skal vi se på noen av fordelene og ulempene ved å ha en midlertidig stilling.

En fordel kan være at man har mer frihet til å bestemme selv over livet sitt. Det vil si at man lettere kan bytte til en annen type jobb eller en annen arbeidsplass. Dette kan føre til en annen positiv faktor, nemlig at man har bedre mulighet til å prøve forskjellige typer jobber og dermed få mer variert arbeidserfaring. Samtidig kan man bli kjent med flere folk og på den måten skape et større nettverk. Å ha et nettverk i arbeidslivet kan være nyttig for å få jobber senere i karrieren. Likevel er det ikke bare pluss ved å ha en midlertidig stilling. Det finnes også negative sider.

En ulempe er at man ikke har så mye kontroll over sin egen arbeidssituasjon, og det kan være vanskelig å planlegge langsiktig når det gjelder økonomi. For eksempel kan det være vanskeligere å få boliglån i banken fordi man ikke har en forutsigbar inntekt. En annen negativ faktor er at man kanskje ikke får de mest relevante arbeidsoppgavene. Det kan skje at en ansatt i en midlertidig stilling må gjøre arbeidsoppgaver som de fast ansatte ikke har lyst til å gjøre. I tillegg gjør dette at man kanskje ikke får full respekt fra kollegaer fordi man bare skal være der i en periode. Dermed blir man ikke like godt integrert på arbeidsplassen.

For å oppsummere kan vi si at det finnes både positive og negative sider ved å være ansatt i en midlertidig stilling. På den ene siden kan det være positivt å kunne bytte jobb oftere, men på den andre siden kan det være negativt for ens personlige økonomi. De fleste ønsker seg likevel en fast stilling etter hvert på grunn av økonomien.

6X Gloser

en arbeidserfaring (n) = work experience tidligere jobber man har hatt, praksis fra andre jobber
et arbeidsliv (n) = alt lønnsarbeid og ordninger knyttet til dette i et samfunn
et arbeidsmarked (n) = labour market tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft
en arbeidsplass (n) = a work place, a place of work et sted man jobber
en arbeidssituasjon (n) = a work situation situasjonen/forholdene på jobben
et boliglån (n) = housing loan, home loan et lån for å kjøpe bolig/penger fra banken som må betales tilbake
   dermed (d) = so, consequently på den måten, slik, med dette
et eksempelessay (n) = an example essay et eksempel på et essay
   en (a) = one her: på den ene siden; ett synspunkt på saken
en fordel (n) = an advantage, a benefit noe som er bra
   forutsigbar (a) = predictable som er lett å forutse, som man kan forstå hvordan vil ende
en frihet (n) = freedom, liberty her: rett og mulighet til noe, uten tvang
   full (a) = here: fullher: maksimal, med maksimalt innhold
en inntekt (n) = income, profit, earnings ei lønn, det man tjener, penger som man får for å gjøre noe
   integrert (i) = integrated som er en del av helheten
en karriere (n) = career et yrkesliv
en kontroll (n) = here: control, power her: makt; at en selv kan bestemme over noe
   langsiktig (a) = long-termsom har betydning i lang tid
   nedenfor (p) = below under, lenger ned enn
   negativ (a) = negativesom har flere dårlige enn gode sider
   nemlig (d) = namely, in fact faktisk, for å utdype, for å forklare eller presisere noe fra forrige setning
et nettverk (n) = a network her: overført betydning; sammenkobling av kontakter
   nyttig (a) = useful, advantageous som har nytte, som man trenger
   nyutdannet (i) = recent graduate som nettopp er ferdig med studiene
en periode (n) = a period, a lapse of time en epoke, et avgrenset tidsrom
et pluss (n) = a plus, an asset noe positivt
   positiv (a) = positive som har flere gode enn dårlige sider
   sen (a) = late, delayed, slow som kommer til slutt, som ikke er tidlig, sein
 å skape (v) = to create, to make, to cause å lage
   tidsbegrenset (a) = temporary, of limited duration som har en starttid og en sluttid
et tilfelle (n) = a case, instance, occurrence en situasjon, noe som skjer
en ulempe (n) = a disadvantage noe negativt
   uttrykt (i) = expressed tydelig, som man sier klart fra om
   variert (i) = varied som varierer, som ikke alltid er likt

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb