Oppslag i bokmålsordboka - skript

9A Trondheims historie

9A Trondheims historie

Trondheim feiret sitt 1000-årsjubileum i 1997. Det betyr at byen ble grunnlagt i 997. Navnet «Trondheim» kommer av det norrøne ordet «Þróndheimr», der første del er fra «þrœndr» - «trønder», som trolig betyr «de sterke, fruktbare». Andre del er fra «heimr» - «oppholdssted». Det opprinnelige navnet på byen var Nidaros, som betyr «byen som ligger ved utløpet (osen) av elva Nid», altså Nidelva. Under unionen med Danmark fikk byen navnet Trondhjem. Det er fremdeles mange som kaller byen for Trondhjem.

Det er spesielt to konger som er viktige når vi snakker om Trondheims historie. Grunnleggeren av byen, Olav Tryggvason, står på en høy søyle på Torget, som er byens sentrum i dag. Den første bebyggelsen lå ved utløpet av Nidelva. De første husene var trolig sjøhus knyttet til handel. Senere kom det gårdsbruk, en kongsgård og ei kirke. På 1000-tallet kom det flere gater og ei bru over Nidelva, omtrent der Studentersamfundet er i dag. Etter hvert vokste byen fram, godt beskyttet av fjorden og Nidelva. På 1600-tallet ble Kristiansten festning bygd for å forsvare byen.

Den andre kongen som er viktig for Trondheims historie, er Olav den hellige. Etter sin død ble han erklært helgen, Sankt Olav, og Nidarosdomen ble bygd over hans gravsted. I 1152 ble Trondheim erkebispesete, og det ble bygd flere kloster, blant annet på Munkholmen. Byen var kirkelig sentrum fram til reformasjonen i 1537. Etter det mistet byen sin status, og innbyggerne opplevde nedgangstider.

På 1600-tallet ble det ny vekst i byen, særlig på grunn av eksport av råvarer fra landsdelen. Det kom bosetting på Bakklandet, og flere utenlandske familier, særlig fra Nord-Tyskland, slo seg ned for å drive handelsvirksomhet.

Husene i byen var av tre, og gatene var trange. Dette førte til at byen ble rammet av flere store branner. Etter en stor brann i 1681 ble det lagt en ny plan for byen med bredere gater. Planen var å fjerne de trange gatene, men mange av dem eksisterer fremdeles.

Utover 1700-tallet bygde de rike i byen flere store boliger. De mest kjente av disse er Hornemansgården og Stiftsgården, som er offisiell kongebolig.

Byen fortsatte å vokse på 1800-tallet. Industri ble en viktig næringsvei, og på fabrikkene ble det produsert blant annet dampbåter og lokomotiver. Det som i dag er Nedre Elvehavn og Solsiden, ligger på et gammelt industriområde. I dag brukes lokalene fra industrien til butikk- og restaurantvirksomhet.

Senere ble bydeler som Singsaker, Rosenborg, Lademoen og Byåsen en del av byen, og i 1964 ble Trondheim og fire nabokommuner slått sammen til Trondheim kommune. Byen fortsatte å vokse, og Heimdal, Kolstad og Tiller vokste fram. I de senere årene har man igjen begynt å bygge i sentrum, og i dag har byen cirka 190 000 innbyggere.

9A Gloser

   1000-tallet (n) = the 1000's århundre; 1000-1100
   1000-årsjubileum (n) = 1000-year anniversaryfeiring av at noe/noen er 1000 år
en bebyggelse (n) = settlement, building development en bosetting, bygninger
en bosetting (n) = a settlement det at man bor
   bred (a) = broad, wide som ikke er smal, med stor utstrekning til sidene
ei bru (n) = a bridge et byggverk som gjør det mulig å gå eller kjøre over ei elv
en bydel (n) = a districten del av en by
en dampbåt (n) = a steam boat en båt som drives av damp
en død (n) = a death det at man slutter å leve
 å eksistere (v) = to exist, to live, to be å finnes, å være til
en eksport (n) = an export det å ta/sende varer ut av et land
et erkebispesete (n) = archbishopric, the office of an archbishop et sted der erkebiskopen jobber fra
 å erklære (v) = to declare, to proclaim å uttale offentlig, å si på en offisiell måte
en fabrikk (n) = a factory en bedrift som produserer varer, sted der man produserer noe
en feiring (n) = celebration et jubileum, en fest, det at man feirer noe
 å fjerne (v) = to remove, to get rid of, to take away å ta bort
en folkedrakt (n) = national costume et tradisjonelt klesplagg
 å forsvare (v) = to defend, to protect å passe på, å beskytte
 å fortsette (v) = to continue å ikke slutte
   fremdeles (d) = stillfortsatt, som fortsetter
   fruktbar (a) = fertile, fruitful fertil, produktiv, som bærer frukter
et gravsted (n) = a grave site et sted hvor man gravlegger de som er døde, en grav
en grunnlegger (n) = a founder en person som avgjør at det skal bli en by et sted
et gårdsbruk (n) = a farm en gård; kombinert bolig og landbruksvirksomhet, som regel drevet av en familie
en handel (n) = trade, commerce, business vareomsetning, kjøp og salg av varer
en handelsvirksomhet (n) = trade, commercial activity det at man driver med handel
   heimr = old Norse norrønt: hjem
en helgen (n) = a saint en hellig person
et industriområde (n) = an industrial areaet område hvor det ligger mange industribedrifter
   kirkelig (a) = ecclesiastical, clerical som har med kirka å gjøre
et kloster (n) = a monastery, a convent ei bygning der munker og nonner holder til
en kongebolig (n) = a royal residence et hus som kongen og hans familie bor i
en kongsgård (n) = king's estate, royal palace en gård som eies av kongen
en landsdel (n) = a part of the country en del av landet, en region
et lokomotiv (n) = locomotive, engine ei vogn som kan trekke et tog
 å miste (v) = here: to lose, also expression: to miss the bus å ikke ha lenger, å gi slipp på, å ikke finne noe, også i uttrykk: å miste bussen; å ikke rekke bussen
   ned (d) = down, downward retning: fra oppe til nede
en nedgangstid (n) = slump, depression, recession tider når økonomien går dårlig
   nedre (a) = lower som ligger lenger ned enn noe annet
   nid = old Norse norrønt
   norrøn (a) = Norsesom hører til eller gjelder den gamle vestnordiske kulturen og språket i Norge og på Island (ca. år 800-1300)
en næringsvei (n) = an industry, a source of income en måte å tjene penger, en sektor
   offisiell (a) = official, formal som har en spesiell status, som er fastsatt av myndighetene
et oppholdssted (n) = a place of residence et sted å være
   opprinnelig (a) = original, initial original, som i starten
en os (n) = a mouth of a river et utløp, stedet der ei elv renner ut i havet
en plan (n) = a plan, a project, a schedule en tanke bak noe, hvordan man vil gjøre noe
 å produsere (v) = to manufacture, to produce, to make å lage
 å ramme (v) = here: to hit, to strike å ha alvorlig innvirkning på, her: å bli rammet; å bli utsatt for store konsekvenser
   Reformasjonen (def.) (n) = (the) Reformation religiøs reformbevegelse på 1500-tallet som skapte de protestantiske kirkene, startet med M.Luther i Tyskland
en restaurantvirksomhet (n) = restaurant business restaurant som næringsvei
en råvare (n) = a raw material, commodity et råstoff, noe man bruker til å lage produkter av
et sjøhus (n) = a boathouse ei brygge, ei kai, et naust
   særlig (d) = especially, particularly spesielt
en søyle (n) = a pillar, a column en slank, høy stolpe, et fundament for en statue
   þrndr = old Norse norrønt; trønder
   þróndheimr = old Norse norrønt: Trondheim
   trang (a) = narrow, tight, constricted som ikke er bred, som er veldig smal
   trolig (d) = likely, probable sannsynligvis
en trønder (n) = a person from Trøndelag en person fra Trøndelag
en union (n) = union, alliance, association en politisk sammenslutning av to eller flere land
   utenlandsk (a) = foreign, from abroad som kommer fra andre land
et utløp (n) = a mouth of a river en os, stedet der ei elv renner ut i havet
   utover (p) = outward, across retning fra inne til ute
en vekst (n) = a growth det at noe vokser
 å vokse (v) = to grow, to increase å bli større

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb