Oppslag i bokmålsordboka - skript

9Y a)

Fakta og informasjon - Noen viktige årstall i Norges historie

9Y a) Viktige årstall

872 Harald Hårfagre samlet Norge til ett rike.
1030 Olav den hellige falt i slaget på Stiklestad (nordøst for Trondheim) 29. juli.  Olav ble erklært helgen året etter. Kristendommen ble introdusert i Norge.
1263 «Norgesveldet» hadde sin største utstrekning: I øst: Bohuslän, Jämtland og Herjedalen. I vest: Island, Shetland, Orknøyene, Hebridene og Man.
1349 Svartedauden kom til Norge.
1397 Norge kom i union med Danmark og Sverige. Senere gikk Sverige ut av unionen, men unionen mellom Norge og Danmark fortsatte i cirka 400 år.
1536 Reformasjonen: Norge gikk over fra katolisisme til protestantisme.
1811 Norge fikk sitt første universitet: Universitetet i Kristiania (Oslo).
1814 Norge fikk en egen grunnlov 17. mai og ble i praksis selvstendig. Stortinget ble opprettet. Norge gikk inn i union med Sverige.
1884 Parlamentarismen ble innført i Norge.
1885 Landsmål (nynorsk) og riksmål (bokmål) ble likestilt.
1898 Det ble innført alminnelig stemmerett for menn over 25 år. Det vil si at stemmeretten ikke var avhengig av inntekt eller arbeid.
1905 Unionen med Sverige ble oppløst. Norge ble et konstitusjonelt monarki med en egen konge (Haakon 7.).
1913 Det ble innført alminnelig stemmerett for kvinner.
1940 Andre verdenskrig: Norge ble angrepet og okkupert av Tyskland 9. april.
1945 Krigen var over 8. mai. Perioden som fulgte, var preget av stabilt styre og jevn økonomisk vekst.
1949 Norge ble medlem av NATO (North Atlantic Treaty Organization). Norge ble nært knyttet til USA og Storbritannia.
1969 Man gjorde de første oljefunnene i Nordsjøen.
1972 Norge sa nei til EF (dagens EU) i en folkeavstemning. 53,5 prosent stemte mot.
1988 Sametinget ble grunnlagt for å styrke samenes politiske stilling og bidra til en mer rettferdig behandling av det samiske folket.
1994 Ny folkeavstemning om norsk medlemskap i EU (Den europeiske union). Nei-flertall for andre gang. 52,2 prosent stemte mot.
Inngikk medlemsavtale med EU: EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde).
2011 77 mennesker mistet livet i et terrorangrep mot regjeringskvartalet i Oslo og sommerleiren til AUF (Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon) på Utøya.