Tor Anders Åfarli

Professor Department of Language and Literature

+47 73596408
Dragvoll, Loholt allé 91, Bygg 3*3407

Background and activities

RESEARCH ACTIVITY AND SUPERVISIONRESEARCH ACTIVITY:

 

 
Projects:
Norwegian Dialect Syntax - NorDiaSyn
Project manager: Prof. Janne Bondi Johannessen, University of Oslo.
Group leader at NTNU: Tor A. Åfarli.
 
Nordic Center of Excellence in Microcomparative Syntax - NORMS
Project manager: Prof. Peter Svenonius, University of Tromsø.
Group leader at NTNU: Tor A. Åfarli [Thematic group 7: Subject types].

Scandinavian Dialect Syntax - ScanDiaSyn
Project manager: Dr. Øystein A. Vangsnes, University of Tromsø.
Group leader at NTNU: Tor A. Åfarli.

Språkmøter - språklig interferens i det multikulturelle Norge
Project manager: Prof. Wim van Dommelen, ISK, NTNU.
Tor A. Åfarli is leader of subproject II: Grammatiske aspekter ved interferens mellom norsk og andre språk.
 
Research interests:
Grammar and theory of grammar (morphology, syntax, semantics.
Predikasjon (og subjekt - predikat-relasjonen).
The syntax - semantics interface.
The lexicon - syntax interface.
Scandinavian dialect syntax.
The grammar of second language acquisition.
Grammar change and development.
The syntax of the pheriphry (e.g. the syntax of poetry, newspaper headlines, sms etc.).
History of linguistics and the philosophy of science for linguistics.
 
 
SUPERVISION:
 
Supervision of  master's theses ("hovudoppgåver") in Scandinavian linguistics 1996-2004:
 
Kristin Melum Eide (V 1996): Som-predikativer
 
Grete Blekkan (V 1996): Refleksive element i norsk. Syntaktisk og semantisk beskrivelse
 
Ragnhild Vannebo (H 1996): Over open avgrunn. Å føre fram eit diktprogram relevans-teoretisk analysert
 
Heidi Brøseth (H 1997): Dobbelt objekt og tilgrensende konstruksjoner i moderne norsk
 
Elin Bech (V 1998): Det-konstruksjoner og løfting med utgangspunkt i psykologiske predikat
 
Cecilie Ørjasæter Elvsaas (V 1998): Talehandlingers syntaks – En analyse av imperativkonstruksjoner i norsk
 
Christine Ven (V 1999): En syntaktisk analyse av verbpartikler i norsk
 
Trine Leirvik Kristiansen (V 1999): Parallellitet og hierarki. Koordinasjon og X’-teori
 
Marthe Fjeldstad (V 2000): Drept av krimliga. En syntaktisk og pragmatisk analyse av fragmentariske avisoverskrifter i norsk
 
Åse Kristin Barstad (V 2000): Salmers syntaktiske struktur – En analyse av leddstillingen i norske salmevers
 
Ann-Gro Negård (H 2000) ”En Moder hvis hjerte vil briste.” En syntaktisk studie av hv-relativer og hv-ords funksjon
 
Madeleine Halmøy (V 2001): en Fra eller Til. Bestemmelse av nominale predikat
 
Kyrre Hole (V 2001): Språkstruktur versus språkkunnskap. Språksyn i strukturalisme og generativ syntaks
 
Hildegunn Meisfjord (V 2001) En grammatisk analyse av presens partisipp som adverbial og fritt predikativ i norsk
 
Anne Kathrine Hundal (V 2002): ”Han nynnet oss et kjærtegn i nakkegropa.” En grammatisk studie av norske verbkonstruksjoner
 
Sonja Nytveit (V 2002): Generativ grammatikk i ungdomsskulen? Ei legitimering og ei skisse til eit generativt grammatikkopplegg i ungdomsskulen
 
Kristin Monge Stokland (V 2002): ABC-bøker og lese- og skriveopplæring
 
Kari Anne Nordgård (H 2002): Presenteringssetninger i en småsetningsanalyse
 
Gøran Sætran (V 2003): Tekstmeldinger på TV. Språk og kommunikasjon i NRK2s chat
 
Marita Aksnes (H 2003): Konstruksjoner med formelt subjekt i stavangerdialekten
 
Christine Bjerkan Østbø (H 2003): Generativ analyse av norske setningsadverbialer. Et kritisk blikk
 
Leiv Inge Aa (V 2004): Gul oppgåve med svarte striper (på) – om relativaktige småsetningar innleidde av med
 
Mari Nygård (H 2004): Talespråkssyntaks. En analyse av elliptiske konstruksjoner i talespråk
 
Guri Eidsvik (H 2006): Nominalfraser i norsk som andrespråk, en grammatisk beskrivelse
 
 
Supervision of  master's thesis ("hovudoppgåve") in English linguistics 1996:
 
Helene Hauge (1996) Locative inversion in English à universitetslektor I engelsk språkvitskap, NTNU
 
 
Supervision of  master's thesis ("hovudoppgåve") in German linguistics 1998:
 
Inghild Flaate (1996) Einige als-Prädikative im Deutschen [birettleiar; hovudrettleiar: Jorunn Hetland] à førsteamanuensis i germanistisk språkvitskap, NTNU
 
 
Supervision of  master's theses in Scandinavian linguistics from 2005:
 
Tina Skjærvik (V 2005) Hva er parverb i norsk? Et generativt analyseverktøy à språkkonsulent og tidsskriftansvarleg i Tapir Akadenisk Forlag, Trondheim
 
Anna Maria Christina Vestvik (V 2005) Passivkonstruksjoner i norsk som andrespråk. Et generativt perspektiv
 
Grethe Hagland (H 2005) Kopula i innlæring av norsk som andrespråk
 
Stine Marie Næss (V 2006) ”Kan han snakker norsk?” En generativ analyse av ja/nei-spørsmål i norsk som
andrespråk
 
Guro Busterud (V 2006) Anaforer i norsk som andrespråk [birettleiar; hovudrettleiar: Kristin Melum Eide]
 
Sylvia Aakervik (V 2006) Infinitivssetningens syntaks. En komparativ studie av norsk og engelsk
 
Eldfrid Haaker Fjøsne (V 2007): Dativ i oppdalsmålet. En syntaktisk analyse
 
Turid Petersen (V 2007): Kompetanseskade eller blokkert aksess? En generativ analyse av Brocas afasi
 
Jorunn Store Johansen (H 2007): Småsetningens syntaks. En komparativ studie av norsk og russisk
 
Johanna F. M. Versloot Bergem (V 2008): Myers-Scottons Matrix Language-Frame Model og morfologien til engelske importord i det norske språket
 
Heidi Borghild Helgå (V 2008): Negasjon i norsk som andrespråk
 
 
Supervision of doctoral theses (completed):
 
Kristin Melum Eide (2002) Norwegian Modals (dr. art.) [birettleiar; hovudrettleiar: Torbjørn Nordgård]
 
Inghild Flaate (2005) Die als-Prädikative im Deutschen. Eine syntaktisch-semantische Analyse (dr. art.) [birettleiar; hovudrettleiar: Jorunn Hetland]
 
Heidi Brøseth: En syntaktisk og semantisk analyse av norsk spontantale (dr. art.) [birettleiar; hovudrettleiar:
Torbjørn Nordgård]
 
Jin Fufen: Endstate L2 Competence: Case studies on the acquisition of Norwegian DPs (ph.d.)
 
Supervision of doctoral theses (in progress):
Helene Hauge: A Syntactic and Semantic Analysis of Sentence Adverbials in Varieties of English (dr. art.)
 
Mari Nygård [prosjekt om syntaks/semantikk-grensesnittet og ellipse] (ph.d.)
 
Guro Busterud: [prosjekt om andrespråkssyntaks] (ph.d.) [birettleiar; hovudrettleiar:
Kristin M. Eide]