Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

 • Ulleberg, Hans Petter. (2007) Diskursanalyse: Et mulig bidrag til utdanningshistorisk forskning. Barn. vol. 25 (1).
 • Ulleberg, Hans Petter. (2006) Et vidløftig sted. Byggekunst. vol. 88 (08).
 • Ulleberg, Hans Petter. (2006) Et vidløftig sted. En analyse og diskusjon av skolegården som et sted for pedagogisk virksomhet. Barn.
 • Ulleberg, Hans Petter. (2000) Uteareal ved barneskoler i Trondheim kommune. Barn.
 • Ulleberg, Hans Petter. (1996) Arkitektur som makt - skoleanlegget som disiplinerende materiell. Norsk pedagogisk tidsskrift.

Part of book/report

 • Ulleberg, Hans Petter. (2016) Skolens arkitektur. Utdanningshistorie. Grunnskolen som samfunnsintegrerende institusjon..
 • Ulleberg, Hans Petter. (2013) Skolegården som læringsmiljø. Læring • utvikling • læringsmiljø — En innføring i pedagogisk psykologi.
 • Ulleberg, Hans Petter. (2009) Skolegården - et diskursivt rom. Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver.

Report/dissertation

 • Buvik, Karin; Cold, Birgit; Høyland, Karin; Ulleberg, Hans Petter. (2014) Internevaluering av skoleanlegg : fokus på funksjonelle og estetiske sider. 2014. ISBN 978-82-536-1373-4. SINTEF Fag (14).
 • Kjølle, Kari; Hansen, Geir Karsten; Ulleberg, Hans Petter. (2011) Undersøkelse av skolebygg i Trondheim. Hovedfunn og trender fra spørreundersøkelse gjennomført ved 12 utvalgte skoler. 2011.
 • Ulleberg, Hans Petter. (2006) Et vidløftig sted : en analyse og diskusjon av skolegården som et sted for pedagogisk virksomhet. 2006. ISBN 82-471-8115-0.
 • Ulleberg, Hans Petter. (1995) Kompetansespørsmålet i folkehøgskolen - en evaluering av deler av forsøksvirksomheten 1991-1994. 1995. ISBN 82-7262-094-4.
 • Ulleberg, Hans Petter. (1995) Skoleanleggets mikrofysikk - en analyse av skolebyggets og skolegårdens sosialiseringsfunksjon. 1995.