Background and activities

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Artistic productions

 • Meland, Ingmar; Fjørtoft, Thea Danielsen. (2018) Tracks. Tracks
 • Meland, Ingmar. (2015) Svartsjuk pilt (nynorsk gjendikting av John Lennons Jealous Guy). Jealous Guy

Part of book/report

 • Meland, Ingmar. (2018) Connecting Patterns in Patterns which Connect - Philosophical Aesthetics, Aesthetic Pedagogy. Children and Young People, Aesthetics and Special Needs. An Interdisciplinary Approach.
 • Meland, Ingmar. (2016) Kropp, kjensler og meining i lys av Ernst Cassirer sin kulturfilosofi. Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur.
 • Meland, Ingmar. (2013) "Davos 1929" som symbol i den filosofiske diskursen. Cassirer og Heidegger i Davos.
 • Meland, Ingmar. (2013) "Ernst Cassirer - vilkåra for danninga av den frie personlegdomen". Danningens filosofihistorie.
 • Meland, Ingmar. (2012) Tertium datur. A More developed sign : interpreting the work of Jesper Hoffmeyer.
 • Grove, Knut; Meland, Ingmar; Venneslan, Knut. (2006) Johannes Gjerdåker og Vestnorsk Kulturakademi. Bokmann og brubyggjar, Festskrift til Johannes Gjerdåker på 70-årsdagen.

Report/dissertation

Others

 • Meland, Ingmar. (2019) Kva særmerkjer det språket som filosofar nyttar om mennesket i høve til det språket andre forskarar nyttar?. Hva er et menneske? . Filosofi, kunst og kultur, BLU, LUI, OsloMet; OsloMet - storbyuniversitetet. 2019-03-06 - 2019-03-07.
 • Meland, Ingmar; Leirfall, Anita. (2019) Lykke - en dialog om eudaimonia utfra Immanuel Kant. Forkanten . Den norske filosofifestivalen i Kragerø/Kragerø bibliotek; Kragerø. 2019-02-08 - 2019-02-08.
 • Haugen, Torgeir; Meland, Ingmar. (2018) Estetikkens betydning for barn med særlige behov. Frokostseminar . Statped; Litteraturhuset, Oslo. 2018-05-31 - 2018-05-31.
 • Leine, Jan Erlend; Meland, Ingmar. (2018) Husserl, Heidegger og Kant i en søppelbøtte. Verdibørsen [Radio]. 2018-06-20.
 • Meland, Ingmar. (2018) "Argumentasjon er ryggraden i vitenskaplege tekstar" - erfaringar med skriving i akademiske sjangrar. Arbeidsseminar . Blikk for barnehager, forskergruppe ved BLU; Holmen fjordhotell. 2018-11-26 - 2018-11-27.
 • Meland, Ingmar. (2018) Forskingsetikk og akademisk fridom i kunnskapssamfunnet. Fagseminar . BLU, OsloMet - storbyuniversitetet; P42. 2018-06-18 - 2018-06-18.
 • Meland, Ingmar. (2018) Om ideologi og utopi i det såkalte «post-faktasamfunnet». Forskerseminar . Forskergruppen Filosofi, kunst og kultur; Det norske institutt i Roma. 2018-11-19 - 2018-11-20.
 • Meland, Ingmar. (2018) Om ideologi og utopi i "postfaktasamfunnet". Festival . På Kanten – Den norske filosofifestivalen i Kragerø; Kragerø. 2018-06-09 - 2018-06-09.
 • Meland, Ingmar. (2018) Retorisk eller/og filosofisk antropologi - Blumenberg og Cassirer. Nettverksmøte i Nordisk nettverk for filosofi og retorikk . Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB.; Bergen. 2018-05-22 - 2018-05-23.
 • Meland, Ingmar. (2018) The Reception of Ernst Cassirer in Norway. Ernst Cassirer's Post-War Afterlife . Centre Universitaire De Norvège à Paris; Paris. 2018-04-18.
 • Meland, Ingmar. (2016) The Myth of the State and the State of Myth in the Everyday: Ernst Cassirer’s Theory of Myth and its Relevance Today. APA Central Division Meeting 2016Chicago, Illinois (2.-5. mar.) 3. mar. 2016 . American Philosophers Association; Chicago. 2016-03-02 - 2016-03-05.
 • Meland, Ingmar; Leirfall, Anita. (2016) Verdensborgerskap - hva ment Kant om det og hva kan det bety i dag?. Forkanten . På Kanten - Den norske filosofifestivalen i Kragerø; Kragerø bibliotek. 2016-02-12 - 2016-02-12.
 • Christensen, Otto Martin; Meland, Ingmar; Grøgaard, Stian. (2015) Kunst og bevissthet. På Kanten -- Den norske filosofifestivalen ; Kragerø. 2015-05-28 - 2015-05-31.
 • Meland, Ingmar. (2015) Antropocen - spiller det noen rolle om klimaendringene er menneskeskapte?. Tenketoget - fra Oslo til Trondheim [TV]. 2015-12-18.
 • Meland, Ingmar. (2015) Biosemiotikk og bevissthet. Bevissthet . På Kanten - Den norske filosofifestivalen i Kragerø; 2015-05-29 - 2015-05-29.
 • Meland, Ingmar. (2015) Connecting Patterns in Patterns that Connect: Neuro Science, Aesthetical Pedagogy, and Philosophical Aesthetics sub specie Ernst Cassirer’s Philosophy of Symbolic Forms. Aesthetics and Children with Special Needs. An Interdisciplinary Approach . Torgeir Haugen; HiOA. 2015-04-14 - 2015-04-15.
 • Meland, Ingmar. (2015) Fenomenologi som filosofi og forskingsmetode. Seminar . Anne Greve; HiOA. 2015-09-14 - 2015-09-14.
 • Meland, Ingmar. (2014) "A passion can only be overcome by a stronger passion" - eller Ernst Cassirers praktiske vending i lys av nyare retorisk teori. Gjesteforelesning i Retorisk forum . Retorisk forum i Bergen; Sydnespalss 12/13. 2014-02-20 - 2014-02-20.
 • Meland, Ingmar. (2014) Animal symbolicum - Ernst Cassirers filosofi om menneske og miljø. Club antropocen . Club antropocen, v/Frøydi Laszlo; Teater Aftonstjärnan, Gøteborg. 2014-10-19 - 2014-10-19.
 • Meland, Ingmar. (2014) Cassirers syn på biologi. Noen bemerkninger i tilknytning til John M. Krois: "Ernst Cassirer's philosophy of biology". Öppna förelesningar . Institutionen för litteratur, idéhistorie och religion; Gøteborg. 2014-02-14 - 2014-02-14.
 • Meland, Ingmar. (2014) Ernst Cassirers praktiske vändning - betydningen av Göteborgsperioden. Modernitetens omvandlingar . Institutionen för litteratur, idéhistorie och religion; Gøteborg. 2014-04-11 - 2014-04-11.
 • Meland, Ingmar. (2014) Om begrepet teleologi i dag: Årsaksproblemer og formproblemer. Hvor kan humaniora og naturvitenskap møtes? Hvilke endringer kan et slikt møte føre med seg? . Det humanistiske fakultet, UiO, v/Drude von der Fehr; Oslo, UiO, Nils Treschows hus. 2014-10-09 - 2014-10-09.
 • Meland, Ingmar. (2014) On the Philosophy of Culture Today - Some Aspects and Prospects of Ernst Cassirer's Prolegomena For A Future Philosophy of Culture. THE PHILOSOPHY OF ERNST CASSIRER: A NOVEL ASSESSMENT . Sebastian Luft, Marquette University; Milwaukee. 2014-06-18 - 2014-06-21.
 • Meland, Ingmar. (2014) Symbolic pregnance - differentiation and integration in symbolic processes. Symbolic Pregnance and The Pathology of Symbolic Consciousness . Jean Lassègue, Chargé de Recherche CNRS — HDR; Paris, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). 2014-12-01 - 2014-12-01.
 • Meland, Ingmar; Plesner, Ingvill Thorson. (2014) Menneskerettigheter og integrering: Fra hva skal vi gjøre til hvordan skal vi gjøre det?. Hva skal vi gjøre? . På Kanten - Den norske filosofifestivalen i Kragerø; Kragerø. 2014-05-30 - 2014-05-30.
 • Meland, Ingmar. (2013) CASSIRER AND THE AESTHETIC: Expression, Representation, Significance. CASSIRER AND THE AESTHETIC: Expression, Representation, Significance . Estetisk seminar, IFIKK, UiO; Aud. 1, Helga Engs Hus. 2013-02-28 - 2013-02-28.
 • Meland, Ingmar. (2013) 'Davos 1929' som symbol i den filosofiske diskursen. Nokre merknader om kva Davosdisputten kan lære oss i dag. ÅPENT SEMINAR om CASSIRER OG HEIDEGGER I DAVOS . Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB; Universitetet i Bergen, Sydnesplassen 12, Rom 210.. 2013-05-24 - 2013-05-24.
 • Meland, Ingmar; Rasmussen, Sara Asmeh. (2013) Menneske(lig)hetens forvandling – kjønn og forplantning i reproduksjonens tekniske tidsalder. Menneskelighet . På Kanten - Den norske filosofifestivalen i Kragerø; Kragerø. 2013-06-07 - 2013-06-07.
 • Meland, Ingmar. (2012) Kant og retorikkens aktelse. Omkring Kritikken av dømmekraften (Kant) . Forskergruppa for filosofi og retorikk, FoF, UiB; Bergen. 2012-10-11 - 2012-10-12.
 • Kraft, Kirsti; Meland, Ingmar. (2010) "Om kvalitet" i programposten "Sånn er livet". Norsk rikskringkasting [Radio]. 2010-10-08.
 • Meland, Ingmar; Petersen, Helge. (2010) Kvalitet – ord, omgrep, fenomen. Flatbrod og sirkus 2010 . ABM-utvikling/Norsk kulturråd; Stratos. 2010-09-20 - 2010-09-20.
 • Meland, Ingmar. (2008) Feeling, Function and Form - On the Current Bearing of Ernst Cassirer’s Doctrine of “Basis Phenomena”. Feling & Form. Philosophical Reflections on Emotions and thir Importance for a Grasp on the World . EmotionsnetværketAnne Marie Pahuus og Esther Oluffa Pedersen; Aarhus Univeresitet, Nobelsalen. 2008-05-23 - 2008-05-23.