Background and activities

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications

Report/dissertation

  • Engelien, Ragna Ingeborg. (2014) Sykepleiestudenters erfaringer med simuleringsøvelsen sengebad. 2014. ISBN 978-82-93269-49-6. Høgskolen i Gjøviks rapportserie (1/2014).
  • Engelien, Ragna Ingeborg; Nordhagen, Siv Sønsteby. (2006) Læresituasjoner i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen Prosjekt. 2006.
  • Engelien, Ragna Ingeborg; Nordhagen, Siv Sønsteby. (2005) "Fort og gæli" : en re-analyse av metode i fagutviklingsprosjekt med aksjonsforskning som tilnærming. 2005.
  • Engelien, Ragna Ingeborg; Nordhagen, Siv Sønsteby. (2003) Prosjekt ”Teori i praksis – teori for praksis”, Delrapport 10: Læresituasjoner i pleie og omsorgstjenesten i kommunen. 2003.