Background and activities

RESEARCH ACTIVITY AND SUPERVISION

 

RESEARCH ACTIVITY:

 
Projects:
 
A microcomparative study of 'doubling' in dialects of Meeteilon and Norwegian as a case of syntactic variation. Project under Indo-Norwegian Cooperation Programme (SIU), 2015-2017.
Project manager for Norwegian part: Tor A. Åfarli
Project manager for Indian part: Tanmoy Bhattacharya, University of Delhi
 
EXOGRAM - Exoskeletal Approaches to Grammar (research group at NTNU)
https://www.ntnu.edu/isl/exogram
 
Linguistic Infrastructure made Accessible - LIA (NFR), 2014-2017.
Project manager: Prof. Janne Bondi Johannessen, University of Oslo.
Leader at NTNU: Tor A. Åfarli.
 
Norwegian Dialect Syntax - NorDiaSyn (NFR), 2009-2012.
Project manager: Prof. Janne Bondi Johannessen, University of Oslo.
Group leader at NTNU: Tor A. Åfarli.
 
Språkteknologi, språkutvikling og teoretisk lingvistikk (SSTL), thematic research area, Faculty of Humanities, NTNU; leader 2009-2012: Tor A. Åfarli.
 
Nordic Center of Excellence in Microcomparative Syntax - NORMS, 2005-2010.
Project manager: Prof. Peter Svenonius, University of Tromsø.
Group leader at NTNU: Tor A. Åfarli [Thematic group 7: Subject types].

Scandinavian Dialect Syntax - ScanDiaSyn
Project manager: Dr. Øystein A. Vangsnes, University of Tromsø.
Group leader at NTNU: Tor A. Åfarli.
 
NTNU Globalization Programme. Leader of the focus area "Cultural Translation," 2007-2009: Tor A. Åfarli.
 
China: bilateral cooperation in comparative linguistics and second language acquisition – CHILING, BILAT grant 180424 (NFR), 2007. Project leader: Tor A. Åfarli.
 
Språkmøter - språklig interferens i det multikulturelle Norge (NFR), 2004-2207. Prosjektleiar: prof. Wim van Dommelen, ISK, NTNU. Tor A. Åfarli er leiar for delprosjekt II: Grammatiske aspekter ved interferens mellom norsk og andre språk.
 
Research interests:
Grammatikk og grammatikkteori (morfologi, syntaks, semantikk).
Predikasjon (og subjekt - predikat-relasjonen).
Grensesnittet syntaks - semantikk.
Grensesnittet leksikon - syntaks.
Grammatisk endring og utvikling.
Andrespråksproblematikk.
Språkblanding.
Nordisk dialektsyntaks.
Amerikanorsk.
Germanske språk.
Kinesisk.
Dakkhini.
Meeteilon (manipuri).
Periferisyntaks (t.d. syntaksen i poesi, avisoverskrifter, sms etc.).
Lingvistisk/grammatisk vitskapsteori og faghistorie.
 
 
SUPERVISION:
 
Supervision of doctoral theses (in progress):
 
Arild Høie Henriksen, Universitetet i Agder
 
Ragnhild Eik (birettleiar)
 
Brita Ramsevik Riksem
 
Maren Berg Grimstad
 
 
Supervision of doctoral theses (completed):
 
Leiv Inge Aa (2015) [prosjekt om verbpartiklar] (ph.d.)
 
Guro Busterud (2014) [prosjekt om andrespråkssyntaks] (ph.d.) [birettleiar; hovudrettleiar: Kristin M. Eide]
 
Mari Nygård (2013) [prosjekt om syntaks/semantikk-grensesnittet og ellipse] (ph.d.)
 
Jin Fufen (2007): Endstate L2 Competence: Case studies on the acquisition of Norwegian DPs (ph.d.)
 
Heidi Brøseth: En syntaktisk og semantisk analyse av norsk spontantale (dr. art.) [birettleiar; hovudrettleiar: Torbjørn Nordgård]
 
Inghild Flaate (2005) Die als-Prädikative im Deutschen. Eine syntaktisch-semantische Analyse (dr. art.) [birettleiar; hovudrettleiar: Jorunn Hetland]
 
Kristin Melum Eide (2002) Norwegian Modals (dr. art.) [birettleiar; hovudrettleiar: Torbjørn Nordgård]
 
 
Supervision of  master's theses in Scandinavian linguistics from 2005:
 
Marie Barstad (2017)
 
Hanni Geiger (2017)
 
Ann-Kristin E. Strømseng (2017) [birettleiar; engelsk språkvitskap]
 
Eirin Jordet (2016) [birettleiar]
 
Ida Kristin Holm Karlsen (2016)
 
Lars Tsujimoto Frengstad (2016)
 
Marthe Nordli Myran (2016)
 
Ingunn Sandbakk (2016)
 
Anna Woll Sandsaunet (2016)
 
Ane Marthe Tjugum (2016)
 
Ingvil Håberg Velle (2016)
 
Kirsti Lunde (2015)
 
Katrine L. Knudsen (2015)
 
Ragnhild Eik (2014)
 
Sunniva Strømsvåg (2013)
 
Brita Ramsevik Riksem (2013)
 
Ida L. Bruvik (2013)
 
Astrid Myklebust (2012)
 
Ingrid Dørum (2012)
 
Kristin Bjørnsson (2012)
 
Alma Olsen (2012)
 
André Reite (2011)
 
Maren Berg Grimstad (2011)
 
Marianne Anderson (2010)
 
Ida M. W. Hansen (2009)
 
Heidi Borghild Helgå (V 2008): Negasjon i norsk som andrespråk
 
Johanna F. M. Versloot Bergem (V 2008): Myers-Scottons Matrix Language-Frame Model og morfologien til engelske importord i det norske språket
 
Jorunn Store Johansen (H 2007): Småsetningens syntaks. En komparativ studie av norsk og russisk
 
Turid Petersen (V 2007): Kompetanseskade eller blokkert aksess? En generativ analyse av Brocas afasi
 
Eldfrid Haaker Fjøsne (V 2007): Dativ i oppdalsmålet. En syntaktisk analyse
 
Sylvia Aakervik (V 2006) Infinitivssetningens syntaks. En komparativ studie av norsk og engelsk
 
Guro Busterud (V 2006) Anaforer i norsk som andrespråk [birettleiar; hovudrettleiar: Kristin Melum Eide]
 
Stine Marie Næss (V 2006) ”Kan han snakker norsk?” En generativ analyse av ja/nei-spørsmål i norsk som andrespråk
 
Grethe Hagland (H 2005) Kopula i innlæring av norsk som andrespråk
 
Anna Maria Christina Vestvik (V 2005) Passivkonstruksjoner i norsk som andrespråk. Et generativt perspektiv
 
Tina Skjærvik (V 2005) Hva er parverb i norsk? Et generativt analyseverktøy à språkkonsulent og tidsskriftansvarleg i Tapir Akadenisk Forlag, Trondheim
 
 
Supervision of  master's theses ("hovudoppgåver") in Scandinavian linguistics before 2006:
 
Guri Eidsvik (H 2006): Nominalfraser i norsk som andrespråk, en grammatisk beskrivelse
 
Mari Nygård (H 2004): Talespråkssyntaks. En analyse av elliptiske konstruksjoner i talespråk
 
Leiv Inge Aa (V 2004): Gul oppgåve med svarte striper (på) – om relativaktige småsetningar innleidde av med
 
Christine Bjerkan Østbø (H 2003): Generativ analyse av norske setningsadverbialer. Et kritisk blikk
 
Marita Aksnes (H 2003): Konstruksjoner med formelt subjekt i stavangerdialekten
 
Gøran Sætran (V 2003): Tekstmeldinger på TV. Språk og kommunikasjon i NRK2s chat
 
Kari Anne Nordgård (H 2002): Presenteringssetninger i en småsetningsanalyse
 
Kristin Monge Stokland (V 2002): ABC-bøker og lese- og skriveopplæring
 
Sonja Nytveit (V 2002): Generativ grammatikk i ungdomsskulen? Ei legitimering og ei skisse til eit generativt grammatikkopplegg i ungdomsskulen
 
Anne Kathrine Hundal (V 2002): ”Han nynnet oss et kjærtegn i nakkegropa.” En grammatisk studie av norske verbkonstruksjoner
 
Hildegunn Meisfjord (V 2001) En grammatisk analyse av presens partisipp som adverbial og fritt predikativ i norsk
 
Kyrre Hole (V 2001): Språkstruktur versus språkkunnskap. Språksyn i strukturalisme og generativ syntaks
 
Madeleine Halmøy (V 2001): en Fra eller Til. Bestemmelse av nominale predikat
 
Ann-Gro Negård (H 2000) ”En Moder hvis hjerte vil briste.” En syntaktisk studie av hv-relativer og hv-ords funksjon
 
Åse Kristin Barstad (V 2000): Salmers syntaktiske struktur – En analyse av leddstillingen i norske salmevers
 
Marthe Fjeldstad (V 2000): Drept av krimliga. En syntaktisk og pragmatisk analyse av fragmentariske avisoverskrifter i norsk
 
Trine Leirvik Kristiansen (V 1999): Parallellitet og hierarki. Koordinasjon og X’-teori
 
Christine Ven (V 1999): En syntaktisk analyse av verbpartikler i norsk
 
Cecilie Ørjasæter Elvsaas (V 1998): Talehandlingers syntaks – En analyse av imperativkonstruksjoner i norsk
 
Elin Bech (V 1998): Det-konstruksjoner og løfting med utgangspunkt i psykologiske predikat
 
Heidi Brøseth (H 1997): Dobbelt objekt og tilgrensende konstruksjoner i moderne norsk
 
Ragnhild Vannebo (H 1996): Over open avgrunn. Å føre fram eit diktprogram relevans-teoretisk analysert
 
Grete Blekkan (V 1996): Refleksive element i norsk. Syntaktisk og semantisk beskrivelse
 
Kristin Melum Eide (V 1996): Som-predikativer
 
 
Supervision of  master's thesis ("hovudoppgåve") in German linguistics 1998:
 
Inghild Flaate (1996) Einige als-Prädikative im Deutschen [birettleiar; hovudrettleiar: Jorunn Hetland]
 
 
Supervision of  master's thesis ("hovudoppgåve") in English linguistics 1996:
 
Helene Hauge (1996) Locative inversion in English
 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications