Background and activities

RESEARCH ACTIVITY AND SUPERVISION

 

RESEARCH ACTIVITY:

 
Projects:
 
A microcomparative study of 'doubling' in dialects of Meeteilon and Norwegian as a case of syntactic variation. Project under Indo-Norwegian Cooperation Programme (SIU), 2015-2018.
Project manager for Norwegian part: Tor A. Åfarli
Project manager for Indian part: Tanmoy Bhattacharya, University of Delhi
 
EXOGRAM - Exoskeletal Approaches to Grammar (research group at NTNU)
https://www.ntnu.edu/isl/exogram
 
Linguistic Infrastructure made Accessible - LIA (NFR), 2014-2017.
Project manager: Prof. Janne Bondi Johannessen, University of Oslo.
Leader at NTNU: Tor A. Åfarli.
 
Norwegian Dialect Syntax - NorDiaSyn (NFR), 2009-2012.
Project manager: Prof. Janne Bondi Johannessen, University of Oslo.
Group leader at NTNU: Tor A. Åfarli.
 
Språkteknologi, språkutvikling og teoretisk lingvistikk (SSTL), thematic research area, Faculty of Humanities, NTNU; leader 2009-2012: Tor A. Åfarli.
 
Nordic Center of Excellence in Microcomparative Syntax - NORMS, 2005-2010.
Project manager: Prof. Peter Svenonius, University of Tromsø.
Group leader at NTNU: Tor A. Åfarli [Thematic group 7: Subject types].

Scandinavian Dialect Syntax - ScanDiaSyn
Project manager: Dr. Øystein A. Vangsnes, University of Tromsø.
Group leader at NTNU: Tor A. Åfarli.
 
NTNU Globalization Programme. Leader of the focus area "Cultural Translation," 2007-2009: Tor A. Åfarli.
 
China: bilateral cooperation in comparative linguistics and second language acquisition – CHILING, BILAT grant 180424 (NFR), 2007. Project leader: Tor A. Åfarli.
 
Språkmøter - språklig interferens i det multikulturelle Norge (NFR), 2004-2207. Prosjektleiar: prof. Wim van Dommelen, ISK, NTNU. Tor A. Åfarli er leiar for delprosjekt II: Grammatiske aspekter ved interferens mellom norsk og andre språk.
 
Research interests:
Grammatikk og grammatikkteori (morfologi, syntaks, semantikk).
Predikasjon (og subjekt - predikat-relasjonen).
Grensesnittet syntaks - semantikk.
Grensesnittet leksikon - syntaks.
Grammatisk endring og utvikling.
Andrespråksproblematikk.
Språkblanding.
Nordisk dialektsyntaks.
Amerikanorsk.
Germanske språk.
Kinesisk.
Dakkhini.
Meeteilon (manipuri).
Periferisyntaks (t.d. syntaksen i poesi, avisoverskrifter, sms etc.).
Lingvistisk/grammatisk vitskapsteori og faghistorie.
 
 
SUPERVISION:
 
Supervision of doctoral theses:
 
Lars Bungum (2021): Unsupervised Clustering of Structured and Unstructured Text Collections with applications in Domain Adaptation in Machine Translation (PhD) [cosupervisor]
 
Arild Høie Henriksen, Universitetet i Agder (2020): The expletive passive and beyond. A comparative analysis of passives in English and Norwegian (PhD)
 
Ragnhild Eik (2019): The Morphosyntax of Compounding in Norwegian (PhD) (cosupervisor)
 
Brita Ramsevik Riksem (2018): Language mixing in American Norwegian noun phrases. An exoskeletal analysis of synchronic and diachronic patterns (PhD)
 
Maren Berg Grimstad (2018): English-origin verbs in American Norwegian. A morphosyntactic analysis of mixed verbs (PhD)
 
Leiv Inge Aa (2015): The Grammar of Verb-Particle Constructions in Spoken Norwegian (PhD)
 
Guro Busterud (2014): Anaforiske bindingskonstruksjoner i norsk som andrespråk (PhD) (cosupervisor)
 
Mari Nygård (2013): Discourse ellipsis in spontaneously spoken Norwegian. Clausal architecture and licensing conditions (PhD)
 
Jin Fufen (2007): Endstate L2 Competence: Case studies on the acquisition of Norwegian DPs (PhD)
 
Heidi Brøseth: En syntaktisk og semantisk analyse av norsk spontantale (dr. art.) [cosupervisor]
 
Inghild Flaate (2005) Die als-Prädikative im Deutschen. Eine syntaktisch-semantische Analyse (dr. art.) [cosupervisor]
 
Kristin Melum Eide (2002) Norwegian Modals (dr. art.) [cosupervisor]
 
 
Supervision of  master's theses in Scandinavian linguistics from 2005:
 
Hedda Solbakken (2021): "Fordi jeg var nytt i landet". En syntaktisk analyse av adjektivkongruens i norsk som andrespråk
 
Ernst Valdemar Ravnaas (2019): Djevelens lunefullhet er henne fremmed. En syntaktisk analyse av setninger med kopulaverb og prediksjonspartikkelen som med og uten indirekte objekt
 
Siri Helena Skarby (2019): Landet mitt, land mitt, mitt land eller mitt landet? DP-fraser med possessivpronomen i norsk som andrespråk
 
Marianne Hage Os (2018): En syntaktisk studie av opsjonell infinitiv i andrespråksinnlæring av norsk
 
Marie Barstad (2017): Kameleoner i eksoskeletale trær. En syntaktisk analyse av adjektivkongruens i norsk
 
Hanni Geiger (2017): Er grammatikken intakt? En analyse av evnen til produksjon og forståelse av verb og setninger hos demensrammede med moderat til alvorlig kognitiv svikt
 
Ann-Kristin E. Strømseng (2017): Sprouting and Alternations in Ellipsis. Gradient (un)acceptability [medrettleiar; engelsk språkvitskap]
 
Eirin Jordet (2016): En nykonstruksjonistisk analyse av norske presenteringssetninger [medrettleiar]
 
Ida Kristin Holm Karlsen (2016): Kan man spise mamma og pappa ut av huset? En ny-konstruksjonistisk rammeanalyse av barns språkforståelse
 
Lars Tsujimoto Frengstad (2016): Å verbe. En eksoskeletal analyse av norske kreative verbkonstruksjoner
 
Marthe Nordli Myran (2016): Et generativt undervisningsopplegg. Nye rammer for grammatikkundervisning i skolen
 
Ingunn Sandbakk (2016): Syntaktisk transfer av V2 frå engelsk til norsk? Ein generativ andrespråksstudie av lokativ inversjon-fenomenet
 
Anna Woll Sandsaunet (2016): Genus i norsk og klassifikatorer i kinesisk: En sammenligning av to grammatiske kategorier
 
Ane Marthe Tjugum (2016): Grammatisk genus i amerikanorsk. Hvordan engelske lånord får norsk genus
 
Ingvil Håberg Velle (2016): Partisippkongruens og formelle subjekt i herøydialekta. Ein dialektsyntaktisk studie
 
Kirsti Lunde (2015): Grammatisk kompleksitet: Syntaktisk struktur, trekkmatriser og eksponentar i nynorsk og bokmål
 
Katrine Langseth Knudsen (2015): Er kortsvar ellipser? En generativ analyse av kortsvar i norsk
 
Ragnhild Eik (2014): Setningar med possessivt objekt i norsk. Ein nykonstruksjonistisk analyse av setningar som "ho trakka han på foten"
 
Sunniva Strømsvåg (2013): Syntaktisk attrisjon i amerikanorsk
 
Brita Ramsevik Riksem (2013): Syntaks og ortografi: Nye rammer for språknormering
 
Ida L. Bruvik (2013): Verbale setningsadverbialledd: En syntaktisk analyse av deres interne frasestruktur
 
Astrid Myklebust (2012): "Hva er de derre greiene der?" En syntaktisk analyse av komplekse demonstrativ i muntlig norsk
 
Ingrid Flatebø Dørum (2012): "Eg aksepterer setninga for det om at den er litt rar." Ein generativ analyse av subjunksjonsystemet i adverbiale leddsetningar
 
Kristin Bjørnsson (2012): Presenteringskonstruksjoner i kinesers norsk andrespråk - en generativ analyse
 
Alma Olsen (2012): En syntaktisk analyse av DP-interne possessiver i norsk
 
André Reite (2011): Spørjing i skedsmokorsmålet. Ein generativ analyse av leddstelling og spørjeord i interrogative hovudsetningar i talemålet på Skedsmokorset 
 
Maren Berg Grimstad (2011): Brocas afasi og generativ syntaks. Trebeskjæringshypotesen [TBH] som forklaringsmodell for produksjonsvanskene til en agrammatisk Broca-afatiker
 
Marianne Anderson (2010): Med [blikket på ]. Ein syntaktisk analyse av spatiale preposisjonar og kasus i vestnesdialekten
 
Ida M. W. Hansen (2009): Seg-refleksiver - frasestruktur og syntaktisk klitisering
 
Heidi Borghild Helgå (V 2008): Negasjon i norsk som andrespråk
 
Johanna F. M. Versloot Bergem (V 2008): Myers-Scottons Matrix Language-Frame Model og morfologien til engelske importord i det norske språket
 
Jorunn Store Johansen (H 2007): Småsetningens syntaks. En komparativ studie av norsk og russisk
 
Turid Petersen (V 2007): Kompetanseskade eller blokkert aksess? En generativ analyse av Brocas afasi
 
Eldfrid Haaker Fjøsne (V 2007): Dativ i oppdalsmålet. En syntaktisk analyse
 
Sylvia Aakervik (V 2006) Infinitivssetningens syntaks. En komparativ studie av norsk og engelsk
 
Guro Busterud (V 2006) Anaforer i norsk som andrespråk [medrettleiar]
 
Stine Marie Næss (V 2006) ”Kan han snakker norsk?” En generativ analyse av ja/nei-spørsmål i norsk som andrespråk
 
Grethe Hagland (H 2005) Kopula i innlæring av norsk som andrespråk
 
Anna Maria Christina Vestvik (V 2005) Passivkonstruksjoner i norsk som andrespråk. Et generativt perspektiv
 
Tina Skjærvik (V 2005) Hva er parverb i norsk? Et generativt analyseverktøy
 
 
Supervision of  master's theses ("hovudoppgåver") in Scandinavian linguistics before 2006:
 
Guri Eidsvik (H 2006): Nominalfraser i norsk som andrespråk, en grammatisk beskrivelse
 
Mari Nygård (H 2004): Talespråkssyntaks. En analyse av elliptiske konstruksjoner i talespråk
 
Leiv Inge Aa (V 2004): Gul oppgåve med svarte striper (på) – om relativaktige småsetningar innleidde av med
 
Christine Bjerkan Østbø (H 2003): Generativ analyse av norske setningsadverbialer. Et kritisk blikk
 
Marita Aksnes (H 2003): Konstruksjoner med formelt subjekt i stavangerdialekten
 
Gøran Sætran (V 2003): Tekstmeldinger på TV. Språk og kommunikasjon i NRK2s chat
 
Kari Anne Nordgård (H 2002): Presenteringssetninger i en småsetningsanalyse
 
Kristin Monge Stokland (V 2002): ABC-bøker og lese- og skriveopplæring
 
Sonja Nytveit (V 2002): Generativ grammatikk i ungdomsskulen? Ei legitimering og ei skisse til eit generativt grammatikkopplegg i ungdomsskulen
 
Anne Kathrine Hundal (V 2002): ”Han nynnet oss et kjærtegn i nakkegropa.” En grammatisk studie av norske verbkonstruksjoner
 
Hildegunn Meisfjord (V 2001) En grammatisk analyse av presens partisipp som adverbial og fritt predikativ i norsk
 
Kyrre Hole (V 2001): Språkstruktur versus språkkunnskap. Språksyn i strukturalisme og generativ syntaks
 
Madeleine Halmøy (V 2001): en Fra eller Til. Bestemmelse av nominale predikat
 
Ann-Gro Negård (H 2000) ”En Moder hvis hjerte vil briste.” En syntaktisk studie av hv-relativer og hv-ords funksjon
 
Åse Kristin Barstad (V 2000): Salmers syntaktiske struktur – En analyse av leddstillingen i norske salmevers
 
Marthe Fjeldstad (V 2000): Drept av krimliga. En syntaktisk og pragmatisk analyse av fragmentariske avisoverskrifter i norsk
 
Trine Leirvik Kristiansen (V 1999): Parallellitet og hierarki. Koordinasjon og X’-teori
 
Christine Ven (V 1999): En syntaktisk analyse av verbpartikler i norsk
 
Cecilie Ørjasæter Elvsaas (V 1998): Talehandlingers syntaks – En analyse av imperativkonstruksjoner i norsk
 
Elin Bech (V 1998): Det-konstruksjoner og løfting med utgangspunkt i psykologiske predikat
 
Heidi Brøseth (H 1997): Dobbelt objekt og tilgrensende konstruksjoner i moderne norsk
 
Ragnhild Vannebo (H 1996): Over open avgrunn. Å føre fram eit diktprogram relevans-teoretisk analysert
 
Grete Blekkan (V 1996): Refleksive element i norsk. Syntaktisk og semantisk beskrivelse
 
Kristin Melum Eide (V 1996): Som-predikativer
 
 
Supervision of  master's thesis ("hovudoppgåve") in German linguistics 1998:
 
Inghild Flaate (1996) Einige als-Prädikative im Deutschen [birettleiar; hovudrettleiar: Jorunn Hetland]
 
 
Supervision of  master's thesis ("hovudoppgåve") in English linguistics 1996:
 
Helene Hauge (1996) Locative inversion in English
 

Scientific, academic and artistic work

A selection of recent journal publications, artistic productions, books, including book and report excerpts. See all publications in the database

Journal publications