Background and activities

Kristian Hassel is professor and Head of herbarium TRH at the NTNU University Museum. He is a botanist with particular interest in bryophyte biosystematics and ecology and he is teaching floristics at NTNU Department of Biology. He is leading the work on evaluation bryophytes for the Norwegian red list and is the President of the Nordic Bryological Society. The main emphasis of his research is the biodiversity and history of the bryophyte flora at northern latitudes. This involves metabarcoding and macro fossil studies of lake sediments, current effects of climate change in the Arctic (Zackenberg and Kobbefjord at Greenland), as well as studies on species distributions (phylogeography and species distribution modelling) and speciation processes in Sphagnum. Conservation and restoration of mires in relation to carbon fixation is of growing interest. Through the Norwegian Taxonomy Initiative he aims at barcoding the main bulk of Norwegian bryophyte species.

 

Links:

 

 

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Part of book/report

 • Nybø, Signe; Gundersen, Hege; Hassel, Kristian; Hovstad, Knut; Johansen, Line; Storaunet, Ken Olaf; van der Meeren, Gro Ingleid. (2015) Datakilder for naturindeks. Naturindeks for Norge. 2015. Økologisk rammeverk, beregningsmetoder, datalagring og nettbasert formidling.
 • Stene, Kathrine; Sætren, Anne; Gustafson, Lillian; Høeg, Helge Irgens; Hassel, Kristian; Samdal, Magne. (2015) Grimsdalen - et skattet landskap for villreinfangst og seterbruk. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.
 • Tretvik, Aud Mikkelsen; Aune, Egil Ingvar; Daverdin, Marc; Hassel, Kristian; Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars Fredrik; Øien, Dag-Inge; Austrheim, Gunnar. (2015) Budalen landskapsvernområde - seterdal med flere historiske lag. Fjellets kulturlandskap. Arealbruk og landskap gjennom flere tusen år.
 • Hassel, Kristian. (2012) Ekspertgruppen for moser. Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste 2012.
 • Hassel, Kristian; Blom, Hans H.; Flatberg, Kjell Ivar; Halvorsen, Rune; Johnsen, Jon Inge. (2010) Moser Anthocerophyta, Marchantiophyta, Bryophyta. Norsk rødliste for arter 2010. The 2010 Norwegian Red List for Species.
 • Flatberg, Kjell Ivar; Holm, Hans H; Hassel, Kristian; Økland, Rune Halvorsen. (2006) Moser - Anthocerophyta, Marchantiophyta, Bryophyta. Norsk Rødliste 2006.
 • Austrheim, Gunnar; Evju, Marianne; Hassel, Kristian; Lindgren, Synøve; Mysterud, Atle. (2005) Effekter av sauebeite på planter i Hol, Buskerud. Økologiske effekter av sauebeiting i høyfjellet: korttidseffekter.
 • Blom, Hans H.; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2002) Moser. Miljøregistrering i skog - biologisk mangfold. Hovedrapport.

Report/dissertation

 • Hassel, Kristian; Holien, Håkon. (2014) Botanisk kartlegging i Markhus naturreservat. 2014. ISBN 978-82-7126-989-0.
 • Hassel, Kristian; Holien, Håkon. (2014) Moser og lav på Hårskallen i Øvre Forra naturreservat. 2014. ISBN 978-82-7126-990-6.
 • Hilmo, Olga; Hassel, Kristian; Holien, Håkon; Evju, Marianne; Nygård, Malene Østreng. (2014) Biodiversitet i plantefelt med gran (Picea abies) og i plantefelt med sitkagran (P. sitchensis). En sammenlignende studie. 2014. ISBN 978-82-426-2646-2. NINA rapport (1031).
 • Prestø, Tommy; Lüth, Michael; Hassel, Kristian. (2014) Bryophytes of the Longyearbyen area. 2014. ISBN 978-82-7126-997-5. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (10).
 • Flatberg, Kjell Ivar; Hassel, Kristian. (2013) Utkast til handlingsplaner for gulsymre Anemone ranunculoides, norsk timian Thymus praecox subsp. arcticus, lundgrønnaks Brachypodium sylvaticum, skogflatbelg, Lathyrus sylvestris, og svartertekanpp Lathyrus niger i Nord-Trøndelag fylke. 2013. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk rapport (5).
 • Hassel, Kristian; Holien, Håkon. (2012) Epifyttfloraen av moser og lav på Kalvøya, Vikna i Nord-Trøndelag. 2012. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (3).
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy; Schmidt, Niels M.. (2012) Bryophyte diversity in high and low arctic Greenland. 2012. ISBN 978-87-92825-51-3. Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy (27).
 • Lyngstad, Anders; Fremstad, Eli; Solem, Thyra Lise; Hassel, Kristian. (2012) Botanisk kartlegging og vurdering av konsekvenser i forbindelse med foreslått utvidelse av kalkbrudd i Tromsdalen, Verdal kommune. 2012. ISBN 978-82-7126-940-1. Rapport (1).
 • Evju, Marianne; Hassel, Kristian; Hagen, Dagmar; Erikstad, Lars. (2011) Småkraftverk og sjeldne moser og lav. Kunnskap og kunnskapsmangler. 2011. ISBN 978-82-426-2281-5. NINA rapport (696).
 • Holien, Håkon; Hassel, Kristian; Brandrud, Tor Erik. (2011) Kartlegging av kalkskog i Nord-Trøndelag III. 2011. ISBN 978-82-7126-922-7. Rapport (1).
 • Kjærstad, Gaute; Bergan, Morten Andre; Hassel, Kristian; Thingstad, Per Gustav; Aanes, Karl Jan; Arnekleiv, Jo Vegar. (2011) Biologiske og vannkjemiske undersøkelser i forbindelse med planlagt rassikring av Hofstadelva, Stjørdal. 2011. Notat (Vitenskapsmuseet. Zoologisk avdeling) (7).
 • Lyngstad, Anders; Hassel, Kristian. (2011) Naturindeks på fjell. Overvåkingsfelt for fjellfiltmose Aulacomnium turgidum og fjellgittermose Cinclidium arcticum på Midtre Knutshøa, Oppdal kommune. 2011. ISBN 978-82-7126-921-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (3).
 • Solem, Thyra Lise; Stenvik, Lars; Tretvik, Aud Mikkelsen; Hassel, Kristian; Øien, Dag-Inge; Aune, Egil Ingvar; Sjögren, Per; Daverdin, Marc; Austrheim, Gunnar; Kyrkjeeide, Magni Olsen. (2011) Natur- og kulturminner i Budalen landskapsvernområde. Arkeologiske, historiske, vegetasjonshistoriske og økologiske undersøkelser i DYLAN-prosjektet. 2011. ISBN 978-82-7126-933-3. Rapport Botanisk Serie (5).
 • Hassel, Kristian. (2010) Mosefloraen på Ladehalvøya, Trondheim kommune. 2010. ISBN 978-82-7126-901-2. Rapport (4).
 • Hassel, Kristian; Holien, Håkon. (2010) Kartlegging av kalkskog i Steinkjer og Snåsa, Nord-Trøndelag. 2010. ISBN 978-82-7126-903-6. Rapport (6).
 • Holien, Håkon; Hassel, Kristian. (2010) Botanisk kartlegging i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark. 2010. ISBN 9788271269029.
 • Moen, Asbjørn; Dolmen, Dag; Hassel, Kristian; Ødegaard, Frode. (2009) Myr, kilde og flommark - Miljøforhold og påvirkninger på rødlistearter. 2009. ISBN 978-82-92838-25-9.
 • Hassel, Kristian. (2009) Kartlegging og overvåking av barkhårstjerne Syntrichia virescens i Trondheim kommune. 2009. ISBN 978-82-7126-824-4. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (3).
 • Hassel, Kristian. (2009) Mosefloraen på ytre deler av Byneset, Trondheim koomune. 2009. ISBN 978-82-7126-820-6. Rapport (3).
 • Hassel, Kristian. (2009) Overvåking av fakkeltvebladmose Scapania apiculata ved Grytbakk i Rindal kommune. 2009. ISBN 978-82-7126-822-0. NTNU Vitenskapsmuseet Botanisk notat (2).
 • Hassel, Kristian; Holien, Håkon; Brandrud, Tor Erik. (2009) Kartlegging av kalkskog i Steinkjer og Snåsa kommuner i Nord-Trøndelag. 2009. ISBN 978-82-7126-823-7. Rapport (4).

Others

 • Antonsen, Atle; Golden, Johan; Hassel, Kristian. (2014) Norge en Mosestormakt. P4-Misjonen [Radio]. 2014-11-14.
 • Hansson, Elin; Hassel, Kristian; Høitomt, Torbjørn. (2014) Mosemysteriet. Fjell og Vidde [Tidsskrift]. 2014-08-04.
 • Harnes, Oddbjørn; Hassel, Kristian; Wangen, Kristin. (2014) Mystisk mose trigger forskerne. Romsdals Budstikke [Avis]. 2014-10-17.
 • Hassel, Kristian; Brandslet, Steinar. (2014) Norge er en mosestormakt. http://gemini.no/2014/02/norge-er-en-mosestormakt/ [Internett]. 2014-02-21.
 • Hassel, Kristian; Horg, Beate. (2013) Moser til med nye arter. Forskning.no [Internett]. 2013-10-04.
 • Strand, Tonhild Solberg; Hassel, Kristian. (2013) Mose-sensajon i Kongsberg. Moser til med ny moseart. Laagendalsposten [Avis]. 2013-10-03.
 • Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2010) Fra østkyst til vestkyst på Grønland med mose i lupen. Medlemsmøte i foreningen . Norsk botanisk forening, Trøndelagsavdelingen; Trondheim. 2010-12-06 - 2010-12-06.
 • Eivindsen, Tove; Hassel, Kristian; Prestø, Tommy. (2009) Moser som klimavarsler. forskning.no [Internett]. 2009-09-30.
 • Brox, Karl H.; Hassel, Kristian. (2008) Særegen vegetasjon i fosserøyken. Adresseavisen [Avis]. 2008-10-30.
 • Hassel, Kristian; Bjøru, Stein. (2008) På jakt etter barkhårstjerna. Adresseavisen [Avis]. 2008-06-09.
 • Hassel, Kristian; Jordal, John Bjarne; Ropstad, Erlend. (2005) Mikroskopisk sjeldenhet. Opp [Avis]. 2005-08-04.