Background and activities

ENGLISH

 

Interests:

Technology and learning, new convergent technologies, Connectivism (Georg Siemens), learning theories for the digital age, innovation in teaching, course design and MOOC (Massive Open Online Courses), e-learning platforms, hybrid learning spaces, digital competence and digitalization processes in higher education.

 

About me:

I am currently employed as an advisor in the Student & Academic Section and the BLINK learning hub at the Faculty of Social and Educational Sciences.

At BLINK, my colleagues and I contribute to coordinating practical support for the development of education for humanities and social science at NTNU, from assisting in the planning of different types of teaching and learning activities in the range physical - hybrid - digital formats, to project and application support for educators who wish to apply for an educational project or just have an idea they wish to develop.

Until December 2021, I worked as an assistant professor and researcher through NTNU DRIVE, a program for digitization of the education area (2016-2021), and the research projects SALTO and SALTO MORTALE, a collaboration between IMU (Department of Music) and ILU (Department of Teacher Education).

In DRIVE, I worked both by developing my own courses and assisting teachers, project leaders and/or leaders with educational/didactic expertise on digitalization processes, e-learning and course design (instructional design) as well as technical expertise in the use of our e-learning platforms (Open EdX, FutureLearn and Canvas). In addition, I research the use of ICT in education, specifically higher education and adult learning.

Among the courses I have developed, is a series of three MOOCs in Norwegian language and culture for the international e-learning platform FutureLearn. The courses have exceeded our expectations and have proven to be quite successful, with a total of over 55.000 participants. Quite an achievement for such a small foreign language as Norwegian.

Background:

I’m originally trained in language didactics with a Master's degree from UiB, and I have been working with ICT in education for several years. I started at NTNU  in 2014.

At NTNU, I have both taught Norwegian as a second language at the Department of Language and Literature and helped develop a MOOC (Massive Open Online Course) in Norwegian for the Ministry of Foreign Affairs.

Based on this, in 2017 I was recruited and employed by ISS under DRIVE. The program aimed to increase digital competence in the university sector.

I am particularly interested in examining how innovation in ICT and new convergent technologies and the interplay between space, technology and pedagogy change our approach to learning and teaching practices. My main research questions concern the use of technology to promote learning and teaching innovation.

Below you’ll find a list of my publications so far.

If you wish to learn more about my work, send me an email.

 

Latest contributions:

 • NU2022 Konferanse Stockholm: De Caro-Barek, V. et al. (2022). Multi-campus learning arenas for student active learning in Higher education. A somersault into the future. Presentasjon.
 • INTED 2022: De Caro-Barek, V. et al.(2022). LEARNING ARENAS FOR STUDENT ACTIVE LEARNING IN HIGHER EDUCATION.
 • Nykvist, De Caro-Barek, Støckert & Lysne (D.2021). Success factors needed for developing a higher education cross-campus learning environment in a nordic context. Frontiers in Education.
 • De Caro-Barek, V.; Støckert, R. Video interview Future Learning Spaces in Higher Education. Conference: Architecture for Education Martela EdDesign. Moskva, November 29th 2021
 • De Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle. Likeverdig og fleksibel flercampus-undervisning. Stemmer fra SALTO og SALTOMORTALE. Webinarfestivalen NTNU, 24.nov.2021.
 • De Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle.
  «Hører du meg?»: Når studentene tar styringen og musikk og teknologi forenes. Læringsfestivalen NTNU, 10.05.2021- 11.05.2021
 • De Caro-Barek, Veruska; Støckert, Robin. FROM PANIC TO PLANNING: EXTENDING THE NOTION OF PRESENCE TO CREATE SUSTAINABLE DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS. e-LSE -The 17th eLearning and Software for Education Conference; 2021-04-22 - 2021-04-23
 • Støckert, R., van der Zanden, P., De Caro-Barek, V. An education spaces framework to define interactive and collaborative practices over the physical-hybrid-virtual continuum. e-LSE - The 17th eLearning and Software for Education Conference; 2021-04-22 - 2021-04-23

Under review:

 • De Caro-Barek et al. (2022): Dynamic learning spaces - Dynamic Pedagogy. Students' voices from a master's programme focussing on student active learning in a cross-institution two-campus organisation. Frontiers in Education.

Publications before NTNU:

 • De Caro, V. (2008): Dimensione interculturale e PEL”-  Språkpermen og den interkulturelle dimensjonen. Arena Romanistica, 1: 30-49. Bergen: UiB. 2008

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

 

NORSK

 

Interesser:

Teknologi og læring, nye konvergente teknologier, konnektivisme (Georg Siemens), læringsteorier for det digitale samfunn, innovasjon i undervisning, kursdesign og MOOC (Massive Open Online Courses), e-læringsplattformer, digital kompetanse og digitalisering av høyere utdanning.

Om meg:

Jeg er for tiden ansatt som rådgiver i Studieseksjonen ved SU og ved BLINK læringshub.

Ved BLINK bidrar jeg og mine kollegaer med å koordinere støtte til utvikling av læring og undervisning for humaniora og samfunnsvitenskap ved NTNU,  fra planlegging av ulike typer undervisning i spennet fysisk - hybrid - digitalt til prosjekt- og søknadsstøtte for undervisere som ønsker å søke midler til et utdanningsprosjekt eller bare har en idé de ønsker å utvikle.

Jeg har frem til desember 2021 jobbet som universitetslektor og forsker gjennom NTNU DRIVE, program for digitalisering av utdanningsområdet (2016-2021), og forskningsprosjektene SALTO og SALTO MORTALE, et samerbeid mellom IMU (Institutt for musikk) og ILU (Institutt for lærerutdanning).

I DRIVE jobbet jeg både ved å utvikle egne MOOC-kurs og bistå NTNU's undervisere, prosjektledere og/eller ledere med pedagogisk/didaktisk kompetanse om digitaliseringsprosesser, e-læring og kursdesign samt teknisk kyndighet i bruk av våre e-læringsplattformer (Open EdX, FutureLearn og Canvas). I tillegg drev jeg med utviklingsarbeid i DRIVE (strategi, innovasjon) og forskningsarbeid om bruk av IKT i utdanning, spesifikt høyere utdanning og voksenlæring.

Blant kursene jeg selv har utviklet, er en serie på tre MOOC-er i Norsk språk og kultur på den internasjonale e-læringsplattformen FutureLearn. Kursene har overgått våre forventninger og har vist seg å være ganske vellykkede med totalt over 55.000 deltakere. En suksess for et så lite fremmedspråk som norsk.

I tillegg har jeg veiledet flere andre innovative (MOOC)prosjekter ved NTNU.  Min veiledningsvirksomhet har handlet om å tilby forskningsbasert støtte til universitetets mangfoldige fagmiljøer fra idéutvikling til ferdig kurs gjennom individuell oppfølging og workshops.

Parallelt med veiledningsvirksomheten er jeg også involvert i andre Cross-Campus prosjekter.

Bakgrunn:

Jeg er opprinnelig utdannet innenfor språkdidaktikk med Master fra UiB og har i en årrekke vært beskjeftiget med IKT i utdanning blant annet gjennom lektorstillinger ved UiB og NTNU fra 2014.

Ved NTNU har jeg både undervist i norsk som andrespråk ved Institutt for språk og litteratur og bidratt til å utvikle en MOOC (Massive Open online Course) i norsk for Utenriksdepartementet.

På bakgrunn av dette ble jeg i 2017 rekruttert og ansatt ved ISS under NTNU DRIVE. Programmet hadde som mål å bidra til å øke den digitale kompetansen i UH-sektoren.

Lengre ned på siden finner du en liste med mine publikasjoner så langt.

Hvis du ønsker å vite mer om min virksomhet i DRIVE, send gjerne en mail.

 

Siste publikasjoner:

 • INTED 2022: De Caro-Barek, V. et al.(2022). LEARNING ARENAS FOR STUDENT ACTIVE LEARNING IN HIGHER EDUCATION.
 • Nykvist, De Caro-Barek, Støckert & Lysne (D.2021). Success factors needed for developing a higher education cross-campus learning environment in a nordic context. Frontiers in Education.
 • De Caro-Barek, V.; Støckert, R. Video interview Future Learning Spaces in Higher Education. Conference: Architecture for Education Martela EdDesign. Moskva, November 29th 2021
 • De Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle. Likeverdig og fleksibel flercampus-undervisning. Stemmer fra SALTO og SALTOMORTALE. Webinarfestivalen NTNU, 24.nov.2021.
 • De Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle.
  «Hører du meg?»: Når studentene tar styringen og musikk og teknologi forenes. Læringsfestivalen NTNU, 10.05.2021- 11.05.2021
 • De Caro-Barek, Veruska; Støckert, Robin. FROM PANIC TO PLANNING: EXTENDING THE NOTION OF PRESENCE TO CREATE SUSTAINABLE DIGITAL LEARNING ENVIRONMENTS. e-LSE -The 17th eLearning and Software for Education Conference; 2021-04-22 - 2021-04-23
 • Støckert, R., van der Zanden, P., De Caro-Barek, V. An education spaces framework to define interactive and collaborative practices over the physical-hybrid-virtual continuum. e-LSE - The 17th eLearning and Software for Education Conference; 2021-04-22 - 2021-04-23

Aktuelle innsendte bidrag:

 • De Caro-Barek et al. (2022): Dynamic learning spaces - Dynamic Pedagogy. Students' voices from a master's programme focussing on student active learning in a cross-institution two-campus organisation. Frontiers in Education.

Publikasjoner før NTNU

 • De Caro, V. (2008) Dimensione interculturale e PEL - Språkpermen og den interkulturelle dimensjonen. Arena Romanistica, 1: 30-49. Bergen: UiB

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • De Caro-Barek, Veruska. (2018) Innovation in language teaching and learning: How to make a language MOOC genuinely innovative. In Incalcaterra McLoughlin, Villarini (Eds): E-Learning, MOOCs and Foreign Languages: Research, Studies and Experiences. 39-50. 2018. ISBN 978-88-6719-167-3.

Part of book/report

Others

 • de Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle; Støckert, Robin; Røren, Kari Anne Flem; Solbjørg, Ole Kristen. (2022) Multi-campus learning arenas for student active learning in higher education: a somersault into the future. 16th International Technology, Education and Development Conference. . IATED; Valencia. 2022-03-07 - 2022-03-08.
 • Støckert, Robin; van der Zanden, Piet; de Caro-Barek, Veruska. (2022) A designer`s guide to the university learning space. 16th International Technology, Education and Development Conference. . IATED; Valencia. 2022-03-07 - 2022-03-08.
 • De Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle. (2021) «Hører du meg?»: Når studentene tar styringen og musikk og teknologi forenes. Læringsfestivalen NTNU 2021 . NTNU; Trondheim. 2021-05-10 - 2021-05-11.
 • De Caro-Barek, Veruska; Lysne, Dag Atle; Støckert, Robin; Røren, Kari Anne Flem; Solbjørg, Ole Kristen. (2021) Likeverdig og fleksibel flercampus-undervisning. Stemmer fra SALTO og SALTOMORTALE. Webinarfestivalen 2021 . NTNU; NTNU. 2021-11-24 - 2021-11-24.
 • De Caro-Barek, Veruska; Støckert, Robin. (2021) From panic to planning: extending the notion of presence to create sustainable digital learning environments. e-LSE -The 17th eLearning and Software for Education Conference . Carol I National Defence University; Bucharest. 2021-04-22 - 2021-04-23.
 • de Caro-Barek, Veruska; Støckert, Robin. (2021) Teachers' role and responsibilities in Language MOOCs. Topical Issues of Digitalization of Linguistic Education at the University . Lomonosov Moscow State University; Moscow. 2021-06-07 - 2021-06-08.
 • Støckert, Robin; De Caro-Barek, Veruska. (2021) What features of educational processes and communication do we need to consider when designing a new environment logic for universities. International Conference: "Rebuilding a School: From Architecture to Community" . Martela EdDesign; Moskva. 2021-12-06 - 2021-12-06.
 • Støckert, Robin; Zanden, Piet van der; de Caro-Barek, Veruska. (2021) An education spaces framework to define interactive and collaborative practices over the physical-hybrid-virtual continuum. e-LSE -The 17th eLearning and Software for Education Conference . Carol I National Defence University; Bucharest. 2021-04-22 - 2021-04-23.
 • De Caro-Barek, Veruska. (2019) LearnNoW - Norwegian for beginners 3. FutureLearn, London. 2019.
 • De Caro-Barek, Veruska. (2019) LernNoW Norwegian for beginners 2. Future Learn, London. 2019.
 • De Caro-Barek, Veruska. (2018) LearNoW: Norwegian for beginners A1-A2 Course 1. FutureLearn, London. 2018.