Innholdsfortegnelse

Boka har 19 kapitler og er delt inn i tre hoveddeler:

Del 1 definerer og diskuterer de viktigste begrepene innenfor risikoanalysen. De ulike trinnene i en risikoanalyse blir forklart og satt inn i en struktur.

Del 2 beskriver de viktigste metodene som brukes i en risikoanalyse, slik som grovanalyse, FMECA, HAZOP og SWIFT. Metodekapitlene er bygd opp med samme struktur slik at det skal være enkelt å finne fram. Vi har lagt vekt på at de ulike metodene skal beskrives så grundig at du, etter å ha lest kapitlet, skal ha tilstrekkelig kunnskap til å bruke metoden i en risikoanalyse.

Del 3 presenterer og diskuterer et antall spesielle risikoanalyser, slik som risikoanalyse i maskindirektivet, miljørisikoanalyse, jobbsikkerhetsanalyse, risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), produktsikkerhetsanalyse og risikoanalyse for virksomheter i storulykkesforskriften.

Vi har lagt vekt på at boka skal være så enkel å lese som mulig. Noen av metodene krever et visst kjennskap til sannsynlighetsregning. Vi har derfor lagt inn et vedlegg som gir en kortfattet innføring i elementær sannsynlighetsregning. I dette vedlegget finnes de viktigste uttrykkene som brukes i boka.

Innhold:

Del I - Innledning

Kapittel 1: Hva er en risikoanalyse?

Kapittel 2: Hva er risiko?

Kapittel 3: Farekilder og trusler

Kapittel 4: Hvordan måle og vurdere risiko

Kapittel 5: Risikoanalyse og risikostyring

Kapittel 6: Ulykkesteori og ulykkesmodeller

Kapittel 7: Datakilder for risikoanalyser

Del II - Risikoanalytiske metoder

Kapittel 8: Risikoanalyseprosessen

Kapittel 9: Identifikasjon av farekilder

Kapittel 10: Årsaksanalyse

Kapittel 11: Konsekvensanalyse

Kapittel 12: Barriereanalyse

Kapittel 13: Metoder for analyse av menneskelige og organisatoriske faktorer i sikkerhet

Kapittel 14: Følsomhet og usikkerhet

Del III - Spesielle analyser

Kapittel 15: Jobbsikkerhetsanalyse

Kapittel 16: Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Kapittel 17: Miljørisikoanalyse

Kapittel 18: Risikoanalyse for virksomheter i storulykkesforskriften

Kapittel 19: Produktsikkerhet – risikoanalyse i maskindirektivet

Vedlegg A: Grunnleggende sannsynlighetsregning

Vedlegg B: Ulykker

ROSS logo