Background and activities

Responsibilities and fields of competence

I am a member of the group responsible for the master program in physical planning, where I since 2010 teach and supervise urban and regional planning topics such as integrated land use and transportation planning, sustainable urban transport (which includes public transit as well as non-motorized modes of transport) and urban network modelling. I am also teaching mapping and geographical information systems (GIS), and how GIS-methods and other computer-based tools can be utilized for planning purposes. These subjects I cover across several master programs and courses.

My field of research include the planning of sustainable urban transport solutions. In particular I'm concerned with environment friendly modes of transport - walking, bicycling and transit. As part of this I'm working with urban spatial and accessibility topics, such as the connections between urban density, urban form and transportation, or studying transport implications from retail localisation patterns. As of today, I'm involved in projects for improving transport modelling tools, specifically the modelling of walking, transit and bicycling modes of transport.

Background

I graduated in 1981 as civil engineer with my thesis at the department of urban and regional planning, later adding doctorate level courses in transport economics and environmental assessment methods to my portfolio. Since then I have been working on a wide field of planning-related disciplines, as researcher, as university lecturer and as consulting adviser both in Norway and abroad.

During 9 years of research, first with the Norwegian institute of urban and regional research (NIBR), I have contributed to studies of urban floor space use and land use in Norway, and to early projects related to the field of environmental impacts assessment (EIA). My assignments during the SINTEF-period (2002-2005) have been on the application of automated systems for road pricing, tolling and fare collection, on transport safety and on “intelligent transport systems” (ITS).

As a consultant adviser I have extensive experience as project manager for a large number of projects. These comprise urban and regional transport analysis and planning, model development and model applications, electronic ticketing/toll system development, GIS and information technology for planning purposes. I have been appointed independent engineer, evaluator and reviewer for several substantial development projects in Norway and abroad.

Scientific, academic and artistic work

Displaying a selection of activities. See all publications in the database

Journal publications

Books

 • Frøyen, Yngve Karl; Saha, Kakoli. (2021) Learning GIS Using Open Source Software: An Applied Guide for Geo-spatial Analysis. Taylor & Francis. 2021. ISBN 9781000478679.

Part of book/report

 • Saha, Kakoli; Frøyen, Yngve Karl. (2021) An automated approach to facilitate rooftop solar PV installation in smart cities: A comparative study between Bhopal, India and Trondheim, Norway. Geospatial Technology and Smart Cities.

Report/dissertation

 • Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter; Frøyen, Yngve Karl. (2016) Mer presis modellering av gåing og grunnkretsinterne reiser i RTM. 2016. ISBN 9788214060348. SINTEF Rapport (SINTEF A27631).
 • Frøyen, Yngve Karl. (2014) Nettverk, geometri og tilgjengelighet - en innfallsvinkel til oversiktsplanlegging for sykling. 2014.
 • Frøyen, Yngve. (2013) Introduksjon til bruk av geodata - i planlegging og arkitekturprosjekt. 2013.
 • Frøyen, Yngve. (2013) Metodehefte: Nettverksanalyser og tilgjengelighet – en innfallsvinkel til å forstå bystrukturer. 2013.
 • Frøyen, Yngve. (2013) Representasjon av kollektivtransport i ein nettverksmodell. Tilrettelegging av rutedata ved hjelp av automatiserte metodar. 2013.
 • Grytli, Eir Ragna; Frøyen, Yngve; Et al, More authors. (2013) European building and urban stock data collection. 2013.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) BOLIGSONEPARKERING I NYBYEN - DRAMMEN Hovedresultater fra en surveyundersøkelse. 2012. ISBN 978-82-7259-127-3. Skriftserien, Institutt for by-og regionplanlegging (5).
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Grunnlag i demografi for oversiktsplanlegging. 2012.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Introduksjon til bruk av geodata - i planlegging og arkitekturprosjekt. 2012.
 • Frøyen, Yngve Karl; Halvorsen, Birgitte; Persson, Jenny. (2012) Utredning om framkommelighet for kollektivtransporten. 2012.
 • Frøyen, Yngve Karl; Medalen, Tor. (2012) BOLIGSONEPARKERING - NEDRE BRAGERNES I DRAMMEN. Hovedresultater fra en surveyundersøkelse og dybdeintervjuer. 2012. ISBN 978-82-7259-125-9. Skriftserien, Institutt for by-og regionplanlegging (3).
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl. (2012) Klimagassreduserende parkeringspolitikk. 2012. ISBN 9788272591266.
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl; Skogstad Norddal, Kari. (2012) Transporttilgjengelighet i Drammen, Kristiansand, Stavanger-Sandnes og Trondheim. Om ABC-kart i noen norske byer. 2012. ISBN 9788272591242.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2011) Justering av storsone Trondheim ”Trondheim enhetstakstområde”, virkninger på trafikk og inntekter. 2011.
 • Frøyen, Yngve Karl; Simonsen, Terje Ørnulf. (2011) Lokalisering av handel – utvikling av beregningsmetodikk for transport- og klimamessige konsekvenser. 2011.
 • Frøyen, Yngve Karl; Sollien, Tone Horne; Nyen, Torgeir. (2011) Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Rapport fra tredje fase i kartleggingen. 2011.
 • Frøyen, Yngve Karl; Sollien, Tone Horne; Nyen, Torgeir. (2011) Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren. Sluttrapport. 2011.
 • Fjerdingen, Lillian; Jersin, Erik; Skjønhals, Terje; Frøyen, Yngve Karl; Engelsen, Per Anders. (2007) Rettslig ansvar og sikkerhetsmessige konsekvenser av ulykker innen yrkestransport - SINTEF Rapport. 2007. ISBN 978-82-14-04144-6.
 • Tingstad, Vebjørg; Skogseth, Johan Petter; Frøyen, Yngve K.. (1996) Skolefritidsordninger for 6-åringer og barn i 1.-3.klasse. Resultater fra en undersøkelse i 28 skolefritidsordninger våren 1996. 1996.

Others

 • Frøyen, Yngve Karl. (2019) ATP for varetransport. Kan vi ta i bruk ABC-prinsipp i bylogistikken?. Teknologidagene 2019 . Statens vegvesen; Trondheim. 2019-10-21 - 2019-10-25.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2019) Arealbruk og transport i by. Korleis kom vi dit vi er no, og kva bør vi gjere framover?. Klimafestivalen i Trondheim 2019 . Klimafestivalen i Trondheim; Trondheim. 2019-09-02 - 2019-09-02.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2019) Byplanlegginga treng kunnskap om bylogistikk - og utdanning som kan matche dette behovet. NORSULP Sluttkonferanse . Transportøkonomisk institutt TØI og SINTEF; Gardermoen. 2019-11-27 - 2019-11-27.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2019) Handelsmodeller og handelsanalyser som verktøy for planlegging i byregionar. Tekna-konferansen Plan 2019 . Tekna - teknisk-naturvitenskapelig forening; Oslo. 2019-08-28 - 2019-08-29.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2019) Mapping deliverability. Adapting the ABC-method to urban logistics. Examples from Trondheim. Breakfast seminar on urban mobility . SINTEF; Trondheim. 2019-04-04 - 2019-04-04.
 • Frøyen, Yngve Karl; Bjørgen, Astrid; Pitera, Kelly; Hjelkrem, Odd Andre. (2018) Mapping deliverability. Adapting ABC principles and methods for urban logistic?. The 3rd VREF Conference on Urban Freight . Urban Freight Platform; Göteborg. 2018-10-17 - 2019-10-19.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2017) Attraktivitet og barrierar for gåing. "Bilfri fredag". Fagkonferanse SVV Vegdirektoratet . Statens Vegvesen Vegdirektoratet; Oslo. 2017-09-22 - 2017-09-22.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2017) Bruk av raster-metode for å modellere gåing i by. ESRI Norsk brukerkonferanse 2017 . Geodata AS; Fornebu, Oslo. 2017-02-15 - 2017-02-17.
 • Frøyen, Yngve Karl; Malmin, Olav Kåre. (2017) Modell for gåing, fart og rutevalg. "Bilfri fredag". Fagkonferanse SVV Vegdirektoratet . Statens Vegvesen Vegdirektoratet; Oslo. 2017-09-22 - 2017-09-22.
 • Frøyen, Yngve Karl; Saha, Kakoli. (2017) An automated object-oriented approach to facilitate core infrastructure of a smart city: a comparative study between Bhopal, India and Trondheim, Norway. The 38th Asian Conference on Remote Sensing . AARS, ISRS, ISG; New Dehli. 2017-10-23 - 2017-10-27.
 • Pritchard, Ray; Frøyen, Yngve Karl; Snizek, Bernhard. (2017) Cycling and the built environment – testing bicycle suitability indicators with actual route choices. International Cycling Conference . German Environment Agency; Mannheim. 2017-09-19 - 2017-09-21.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2016) Fakta om gåing og arealbruk. Forskningsseminar SmartWalks . Institutt for byforming og planlegging NTNU; Trondheim. 2016-06-14 - 2016-06-14.
 • Frøyen, Yngve Karl; Malmin, Olav Kåre; Arnesen, Petter. (2016) Utprøving av rasterbasert tilgjengelighetsmetode for gående i RTM. Fagverksted KIT "Karakteristika i transportmodeller" . Kommunal- og moderniseringsdept., Statens vegvesen, KS; Oslo. 2016-11-09 - 2016-11-09.
 • Frøyen, Yngve. (2014) Handelsanalyse - handelsmodell - lokalisering. Tekna kursdagene 2014: Byomforming, Utvikling av gode, attraktive sentrum . Tekna; Trondheim. 2014-01-07 - 2014-01-08.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2014) Nettverksanalyser og sykkelnett. Faktorer som påvirker valg av sykkel som reisemiddel. Metoder for oversiktsplanlegging. EVU-kurs: Planlegging for sykkel . NTNU Videre; Trondheim. 2014-09-22 - 2014-09-26.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2014) Om verktøy for å kalkulere trafikkeffekten av ATP-tiltak. Behov for reisevanedata. Ekspertseminar KS - Tallfesting av ATP-tiltak . KS - Kommunenes Sentralforbund; Oslo. 2014-04-03 - 2014-04-03.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2014) Reisevaneundersøkelser - innhold og eksempler på bruk. EVU-kurs: Planlegging for sykkel . NTNU Videre; Trondheim. 2014-09-22 - 2014-09-26.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2014) Verktøy for å modellere samspelet mellom arealbruk og transport. Storbysamarbeidets temadager - Transportanalyser og nytte-kostnadsanalyser . Storbysamarbeidet og Statens vegvesen; Trondheim. 2014-11-17 - 2014-11-19.
 • Frøyen, Yngve; Medalen, Tor. (2014) Klimagassreduserende parkeringspolitikk. Om parkering som del av tilgjengelighetsbegrepet. Nettverkssamling for ATP-nettverket . ATP-nettverket, Vegdirektoratet; Oslo. 2014-01-22 - 2014-01-22.
 • Medalen, Tor; Frøyen, Yngve Karl. (2014) NTNU Videre kurs AAR 6038 Planlegging for sykkel. NTNU Videre etterutdanningskurs . NTNU Videre; Trondheim. 2014-09-22 - 2014-10-01.
 • Frøyen, Yngve. (2013) Datafangst, kalibrering og bruk av modellen "ATP Handel". Kursseminar for fagmedarbeidere i Asplan Viak . Asplan Viak Trondheim AS; Trondheim. 2013-02-26 - 2013-02-26.
 • Frøyen, Yngve. (2013) Lokaliseringsteori - lokaliseringsanalyse. Historikk og eksempel på anvendelse. Kurs i erfaringsbasert master - Eiendomsutvikling . NTNU; Trondheim. 2013-10-29 - 2013-10-29.
 • Frøyen, Yngve; Medalen, Tor. (2013) Parking policies as a tool for reducing greenhouse gas emissions. AESOP-ACSP Joint Congress . AESOP og ACSP; Dublin. 2013-07-15 - 2013-07-19.
 • Frøyen, Yngve; Medalen, Tor. (2013) Tror på parkering kun ved behov. Universitetsavisa [Fagblad]. 2013-12-04.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Byspreiing - ein ubryteleg, vond sirkel?. Forskningsdagen . Fakultet for arkitektur og billedkunst; Trondheim. 2012-11-08 - 2012-11-08.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) LOCALISATION, DENSITY AND TRANSPORT - main challenges for urban sustainability. The vicious circle of urban sprawl. Miniseminar . Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU; Trondheim. 2012-10-19 - 2012-10-19.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Langsiktige steg mot ein god regional jernbane. Debattmøte om Trønderbanen . Naturvernforbundet; Trondheim. 2012-11-21 - 2012-11-21.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Lokaliseringsteori - analyse og eksempel. Kurs erfaringsbasert master i eiendomsutvikling . Senter for eiendomsutvikling og forvaltning, NTNU; Trondheim. 2012-11-20 - 2012-11-20.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2012) Modellen ATP Handel - bakgrunn, modellfunksjon og bruk. Eksempel: konsekvensar av handelsutviding i Nedre Eiker. ATP-nettverksmøtet . ATP-nettverket; Vegdirektoratet, Oslo. 2012-02-07 - 2012-02-07.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2010) Fremkommelighet og måling av tidsbruk i varedistribusjon. Teknologidagene 2010 - delkonferanse om næringslivstransporter . Statens vegvesen; Trondheim. 2010-10-11 - 2010-10-14.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2010) Om kapasitet og ferdsel i kollektivfelt. Framtidens byer 2010 - nettverksmøte . Framtidens byer; Oslo. 2010-03-16 - 2010-03-17.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2010) Tidsstudie i varelevering. Fagdag for næringslivets transporter 2010 . Vegdirektoratet; Oslo. 2010-06-01 - 2010-06-01.
 • Frøyen, Yngve Karl. (2009) Tilgjengelig kapasitet i kollektivfelt. Kapasitetsutnyttelse på veg - konsekvenser for næringslivet . Norges Forskningsråd. SINTEF.; Oslo. 2009-12-01 - 2009-12-01.