Vocabulary R

Vocabulary R

ABCDEFGHIJKLMNOPSTUVØÅ

  Word Transcription Inflection English TXT
  rar /¹rɑːr/ rart, rare strange, odd 05M
å registrere /regi¹streːre/ registrerer, registrerte, har registrert to register 04P
et registreringsbevis /regis¹streːriŋsbeˌviːs/ registreringsbeviset, registreringsbevis, registreringsbevisene a certificate of registration 04P
  regn /ræin/ regnet rain (uncount. noun) 08A
å regne /²ræine/ regner, regnet, har regnet to rain 08A
å reise /²ræise/ reiser, reiste, har reist to travel 01K
en reisebekreftelse /²ræisebeˌkreftelse/ reisebekreftelsen, reisebekreftelser, reisebekreftelsene confirmation of reservation 09B
en resepsjon /resep¹ʃuːn/ resepsjonen, resepsjoner, resepsjonene a reception 02K
en resepsjonist /resepʃu¹nist/ resepsjonisten, resepsjonister, resepsjonistene a receptionist 03K
en resept /re¹sept/ resepten, resepter, reseptene a prescription 08B
en respons /re¹spons/ responsen, rresponser, responsene response 09B
en rest /¹rest/ resten, rester, restene a remainder, remnant, rest 10A
en restaurant /restʉ¹rɑŋ/ restauranten, restauranter, restaurantene a restaurant 04P
  rett /¹ret/   straight, directly 02P
en rett /¹ret/ retten, retter, rettene a dish 10B
  rett ved siden av /ret ve ²si:dn̩ a/   right next to 04K
ei ribbe /²ribe/ ribba, ribber, ribbene a rib (pork ribs) 10B
  riktig /²rikti/ riktig, riktige correct, right 10A
å ringe /²riŋe/ ringer, ringte, har ringt to ring, call 08A
  ris /¹riːs/ risen rice (uncount. noun) 08A
  riskrem /²riːsˌkreːm/ riskremen creamed rice pudding (uncount. noun) 10B
et rom /¹rum/ rommet, rom, rommene a room 03K
  Roma /¹ruːmɑ/   Rome 01A
en roman /ru¹mɑːn/ romanen, romaner, romanene a novel 04M
  Romania /ru¹mɑːnia/   proper name 07A
å rope /²ruːpe/ roper, ropte, har ropt to call, cry, shout 02A
  rund /¹rʉn/ rundt, runde round 06M
et rundstykke /²rʉnˌstyke/ rundstykket, rundstykker, rundstykkene a roll 02P
  rundt /¹rʉnt/   round, about 05P
å rydde /²ryde/ rydder, ryddet, har ryddet to tidy 07B
  rød /¹røː/ rødt, røde red 06M
et rådhus /²roːdˌhʉːs/ rådhuset, rådhus, rådhusene a city hall 10A

 
ABCDEFGHIJKLMNOPSTUVØÅ


TXT = Text where the word is used the first time.