Vocabulary T

Vocabulary T

ABC-DEFGHIJKLMNOPRSUVY-Å

  Word Transcription Inflection English TXT C
å ta/¹tɑː/tar, tok, har tattto take01Pv
å ta medtar med, tok med, har tatt medto bring03Yv
å ta ut penger/tɑ ʉt ²peŋer/to withdraw money04Kv
en tablett/tɑ¹blet/tabletten, tabletter, tablettenea tablet08Bn
et taktaket, tak, takenea roof08Yn
takk/¹tɑk/thank you01M
takk skal du ha/¹tɑk skɑl dʉ ¹hɑː/thank you06K
å takke/²tɑke/takker, takket, har takketto thank02Pv
et tall/¹tɑl/tallet, tall, tallenea figure, number03Kn
en tango/¹tɑŋgu/tangoen, tangoer, tangoenea tango07Bn
et tangokurs/¹tɑŋguˌkʉːʃ/tangokurset, tangokurs, tangokursenea tango dance course06Mn
ei tann/¹tɑn/tanna, tenner, tennenea tooth03Pn
ei tante/²tɑnte/tanta, tanter, tantenean aunt07An
å tapetaper, tapte, har taptto lose05Yv
ei tavle/²tɑvle/tavla, tavler, tavlenea blackboard07Bn
en taxi/¹tɑksi/taxien, taxier, taxienea taxi02Kn
en taxisjåfør/²tɑksiʃoˌføːr/taxisjåføren, taxisjåfører, taxisjåførenea taxi driver02Kn
te/¹teː/teen (uncountable noun)tea03An
et teater/te¹ɑːter/teateret, teatre, teatrenea theatre10An
en tekopp/²teːˌkop/tekoppen, tekopper, tekoppenea teacup04Mn
en tekstteksten, tekster, tekstenea text05Yn
en tekstmelding/²tekstˌmeliŋ/tekstmeldingen, tekstmeldinger, tekstmeldingenea text message (SMS)08Bn
en telefon/tele¹fuːn/telefonen, telefoner, telefonenea telephone06Kn
et telefonnummer/tele¹fuːˌnːumer/telefonnummeret, telefonnummer, telefonnumrenea phone number08Bn
en telefonsamtale/tele¹fuːnsɑmˌtɑːle/telefonsamtalen, telefonsamtaler, telefonsamtalenea telephone conversation10Bn
å telle/²tele/teller, telte, har teltto count10Bv
et tema/¹teːmɑ/temaet, tema, temaenea subject, topic, theme07An
å tenke/²teŋke/tenker, tenkte, har tenktto think03Av
å tenne/²tene/tenner, tente, har tentto light, kindle08Av
tennerteeth03Pn
tennis/¹tenis/tennisentennis (uncount. noun)07Bn
et termometer/tærmu¹meːter/termometeret, termometer, termometernea thermometer08Bn
ti/¹tiː/ten02P
en tid/tiː/ /tiːd/tiden, tider, tidenea time05Mn
tidlig/²tiːli/tidlig, tidligeearly05Ya
en tikroning/²tiːˌkruːniŋ/tikroningen, tikroninger, tikroningeneten-kroner-coin04Kn
til/¹til/to01Kp
til more (here)04Dp
til middagfor dinner04D
til sammen/til ¹sɑmen/together, in all04Aa
til slutt/til ¹ʃlʉt/finally, in the end, eventually04Da
tilbake/til¹bɑːke/back01Pp
et tilbudtilbudet, tilbud, tilbudenesale04Dn
en time/²tiːme/timen, timer, timenean hour, appointment, lesson02Mn
en time/²tiːme/timen, timer, timenea lesson, class, session, also: hour07An
en ting/¹tiŋ/tingen, ting, tingenea thing06An
en tirsdag/¹tiːʃˌɖɑːg/tirsdagen, tirsdager, tirsdagenea Tuesday02An
tjuefemtwenty-five03Y
to/¹tuː/two02A
et tog/¹toːg/toget, tog, togenea train01Kn
tok (å ta)/¹tuːk/took05Av
en tomattomaten, tomater, tomatenea tomato03Yn
ei tomatsuppetomatsuppa, tomatsupper, tomatsuppenea tomato soup02Dn
et torg/¹torg/torget, torg, torgenea square05An
en torsdag/¹toːʃˌɖɑːg/torsdagen, torsdager, torsdagenea Thursday02Pn
en torsk/¹toʃk/torsken, torsker, torskenea cod 10Bn
traff (å treffe)/¹trɑf/met, hit05Kv
ei trapp/¹trɑp/trappa, trapper, trappenea staircase, stairs03Kn
travel/¹trɑːvel/busy05Aa
tre¹/treː/three02A
et tre/¹treː/treet, trær, trærnea tree10Bn
å treffe/²trefe/treffer, traff, har truffetto meet, hit03Pv
et trehus/²treːˌhʉːs/trehuset, trehus, trehusenea wooden house05Mn
å trekke/²treke/trekker, trakk, har trukketto draw, pull04Kv
å trene/²treːne/trener, trente, har trentto exercise, train06Mv
å trenge/²treŋe/trenger, trengte, har trengtto need04Kv
ei trening/²treːniŋ/treninga, treninger, treningenea training session, practice session, exercise05Yn
et treningskort/²treːniŋsˌkoʈ/treningskortet, treningskort, treningskortenegym membership card07Bn
et treningssentertreningssenteret, treningssenter, treningssentrenea gym05Yn
trist/¹trist/trist, tristesad08Ba
å trives/²triːves/trives, trivdes, har trivdesto thrive, enjoy oneself03Yv
Trondheim/²tronˌhæim/Trondheim01Kn
å tro/¹truːr/believe05Mv
TromsøTromsø (proper name)07Dn
truffet (å treffe)/²trufet/met, hit (past part.)06Av
trygg/¹tryg/trygt, tryggesafe, secure05Ma
trøtt/¹trøt/trøtt, trøttetired05Pa
en tur/¹tʉːr/turen, turer, turenea trip, a walk, a (walking) tour01Pn
en turist/tʉ¹rist/turisten, turister, turistenea tourist01Mn
tusen/¹tʉːsn̩/thousand01P
en TV/²teːve/TVen, TVer, TVenea TV07Bn
en TV-serie/²teːveˌseːrie/TV-serien, TV-serier, TV-serienea TV series07Bn
tydelig/²tyːdeli/tydelig, tydeligeclear, explicit09Ba
tykk/¹tyk/tykt, tykkethick04Aa
typisk/¹typisk/typisk, typisketypical02Da
tysk/¹tysk/tysk, tyskeGerman01Pa
en tysker/¹tysker/tyskeren, tyskere, tyskernea German06Pn
Tyskland/¹tysklɑn/Germany01Pn
å tørke/²tørke/tørker, tørket, har tørketto dry03Pv
å tørke seg/²tørke sæi/tørker seg, tørket seg, har tørket segto dry oneself03Pv


ABC-DEFGHIJKLMNOPRSUVY-Å

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition