Info på alle sidene

NoW is being updated.

Vocabulary H

Vocabulary H

ABC-DEFGIJKLMNOPRSTUVY-Å

  Word Transcription Inflection English TXT C
å ha/¹hɑː/har, hadde, har hattto have01Kv
ha det bra!/hɑ de ¹brɑː/goodbye!01M
ha det!/¹hɑː de/bye!01M
å ha lyst på/hɑ ¹lyst po/har lyst på, hadde lyst på, har hatt lyst påto want03Pv
å ha lyst til å …/hɑ ¹lyst til o/har lyst til, hadde lyst til, har hatt lyst tilwant to, would like to04Mv
å ha medhar med, hadde med, har hatt medto bring something02Dv
hadde (å ha)/²hɑde/had05Av
hahahaha02D
hallo/hɑ¹luː/hello01M
en hals/¹hɑls/halsen, halser, halsenea throat, neck08Bn
en halstablett/²hɑlstɑˌblet/halstabletten, halstabletter, halstablettenea lozenge, throat pastille08Bn
halv/¹hɑl/half02M
ham/¹hɑm/him02A
han/¹hɑn/he, him01K
å handle/²hɑnle/handler, handlet, har handletto shop04Kv
en handlekurv/²hɑnleˌkʉrv/handlekurven, handlekurver, handlekurvenea shopping basket04Mn
ei handlevogn/²hɑnleˌvoŋn/handlevognen, handlevogner, handlevognenea shopping cart04Kn
hans/¹hɑns/his07A
hei/¹hæi/hi02A
hel/¹heːl/helt, helewhole05Ma
heldigvis/²heldiˌviːs/fortunately03Yd
hele (hel)/²heːle/whole09B
ei helg/¹helg/helga, helger, helgenea weekend05Yn
heller/¹heler/rather07B
heller ikkenot…either07B
en helseforsikring/²helsefoˌʃikriŋ/helseforsikringen, helseforsikringer, helseforsikringenea health insurance04Pn
heltcompletely08Yd
helt sikkertsurely08Y
et helårskort/²heːlˌoːʃˌkoʈ/helårskortet, helårskort, helårskortenea year round ticket06Mn
hemmelig/²hemeli/hemmelig, hemmeligesecret05Ma
henne/²hene/her03A
hennes/²henes/her, hers07A
Henrik/¹henrik/proper name10An
å hente/²hente/henter, hentet, har hentetto fetch, pick up03Kv
her/¹hæːr/here01M
å hete/²heːte/heter, het, har hettto be called01Kv
å hilse/²hilse/hilser, hilste, har hilstto greet01Mv
hilsen Maria/hilsn̩ mɑ¹riːɑ/love from Maria, regards Maria05M
en historie/hi¹stuːrie/historien, historier, historienea history, story05An
hit/¹hiːt/here08Bd
hjalp (å hjelpe)/¹jɑlp/helped05Av
en hjelp/¹jelp/hjelpena help02An
å hjelpe/²jelpe/hjelper, hjalp, har hjulpetto help02Av
hjem/¹jem/home04Kd
et hjemland/¹jemˌlɑn/hjemlandet, hjemland, hjemlandenea native country07Bn
hjemme/²jeme/at home03Ad
en hobby/¹hoby/hobbyen, hobbyer, hobbyenea hobby, pastime07Bn
å holde/²hole/holder, holdt, har holdtto hold, keep05Mv
hosat, by, with07Dp
et hotell/hu¹tel/hotellet, hoteller, hotellenea hotel08An
et hotellrom/hu²telˌrum/hotellrommet, hotelrom, hotellrommenea hotel room09Bn
ei hovedgate/²huːvedˌgɑːte/hovedgata, hovedgater, hovedgatenea main street10An
et hovedpunkt/²huːvedˌpuŋt/hovedpunktet, hovedpunkt, hovedpunktenea main point09An
en hovedstad/²huːvedˌstɑːd/hovedstaden, hovedstader, hovedstadenea capital10An
huff/¹hʉf/exclamation: Oh! Ugh!08A
et humør/hʉ¹møːr/humøret (uncountable noun)a mood04Mn
hun/¹hʉn/she01K
et hus/¹hʉːs/huset, hus, husenea house, building06Mn
å huske/²hʉske/husker, husket, har husketto remember06Av
å huske på/²hʉske po/husker på, husket på, har husket påto remember09Bv
hva/¹vɑː/what01K
hver/¹væːr/hvertevery, each07B
hverandre/vær¹ɑndre/each other03Y
hvilken/²vilken/which, what02M
hvilket/¹vilket/which04K
hvis/¹viːs/if07B
hvit/¹viːt/hvitt, hvitewhite10Ba
hvor/¹vur/where01K
hvor langt/vu¹ɭɑŋt/how far01P
hvor lenge/vu²ɭeŋe/how long06P
hvordan/¹vuɖɑn/how01M
en hybel/¹hyːbel/hybelen, hybler, hyblenea bed-sitter, lodgings03Kn
hyggelig/²hygeli/nice, pleasant01Ma
hyggelig å hilse på deg!/²hygeli å ²hilse po dæi/nice to meet you!01M
hyggeligere/²hygeliere/nicer, kinder08Aa
ei hytte/²hyte/hytta, hytter, hyttenea cabin08An
en hyttetur/²hyteˌtʉːr/hytteturen, hytteturer, hytteturenea trip to a cottage08An
å høre/²høːre/hører, hørte, har hørtto hear06Pv
å høres...uthøres…ut, hørtes…ut, har hørtes…utto sound07Dv
hørte (å høre)/²høːʈe/heard06Pv
en høst/¹høst/høsten, høster, høstenean autumn08An
en høstferie/¹høstˌfeːrie/høstferien, høstferier, høstferienean autumn vacation10An
høy/¹høy/høyt, høyetall03Aa
høy/¹høy/høyt, høyeloud, high, tall09Ba
høyre/²høyre/right02P
høyt (høy)/¹høyt/loud, high, tall09Ba
å håpe/²hoːpe/håper, håpet, har håpetto hope06Pv


ABC-DEFGIJKLMNOPRSTUVY-Å

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition