Vocabulary S

Vocabulary S

ABCDEFGHIJKLMNOPRTUVØÅ

  Word Transcription Inflection English TXT
  sa (å si) /sɑː/   said 09B
  sagt (å si) /¹sɑkt/   said (past part.) 08A
  salami /sɑ¹lɑːmi/ salamien a salami (uncount. noun) 03P
et salg /¹sɑlg/ salget, salg, salgene a sale 04A
et salsakurs /¹sɑlsɑˌkʉːʃ/ salsakurset, salsakurs, salsakursene a salsa course 07B
  samme /²sɑme/   same 09A
  sammen /¹sɑmen/   together 01P
en sang /¹sɑŋ/ sangen, sanger, sangene a song 10B
  sann /¹sɑn/ sant, sanne true 09A
  sant (sann) /¹sɑnt/ sant, sanne true 09A
  satt (å sitte) /¹sɑt/   sat 05M
en saus /¹sæʉs/ sausen, sauser, sausene a sauce, gravy 10B
å se /¹seː/ ser, så, har sett to see 02K
å se ut /se ¹ʉːt/ /¹seː ʉt ser ut, så ut, har sett ut to look, appear 05P
  seg /¹sæi/   himself, herself, itself, oneself, themselves 03P
  seg selv /sæi ¹sel/   oneself 10B
  seinere /¹sæinere/   later 01M
en sekk /¹sek/ sekken, sekker, sekkene a sack 08A
  seks /¹seks/   six 01K
å selge /²selge/ /²sele/ selger, solgte, har solgt to sell 06M
  selv /¹sel/   self 10B
  selvfølgelig /sel¹følgeli/   of course 02A
et semester /se¹mester/ semesteret, semester, semestrene a semester 04M
en semesteravgift /se¹mesterɑvˌjift/ semesteravgiften, semesteravgifter, semesteravgiftene a university fee 06K
et semesterkort /se¹mesterˌkoʈː/ semesterkortet, semesterkort, semesterkortene semester card 06K
et seminar /semi¹nɑːr/ seminaret, seminarer, seminarene a seminar 09A
å sende /²sene/ sender, sendte, har sendt to send 04K
ei seng /¹seŋ/ senga, senger, sengene a bed 03K
et senter /¹senter/ senteret, senter, sentrene a centre 04K
en sentralstasjon /sen¹trɑːlstɑˌʃuːn/ sentralstasjonen, sentralstasjoner, sentralstasjonene a central station 02K
et sentrum /¹sentrum/ sentret, sentre, sentrene a (town) centre 02M
en servitør /særvi¹tøːr/ servitøren, servitører, servitørene a waiter 05M
å ses /¹seːs/ ses, sås, har settes to see one another 01M
  sett (å se) /¹set/   seen (past part.) 06M
å sette /²sete/ setter, satte, har satt to put, place, set 03A
å sette seg /²sete sæi/ setter seg, satte seg, har satt seg to sit down 03P
  shopping /¹ʃopiŋ/ shoppingen shopping (uncount. noun) 10A
å si /¹siː/ sier, sa, har sagt to say 03M
en side /²siːde/ siden, sider, sidene a side 06M
  siden /²siːdn̩/   since 07B
  siden (for - siden) /²siːdn̩/   (years) ago 07A
  sikkert /¹sikeʈ/   here: probably. Also: certainly 10A
  sin (Peter sin) /¹siːn/ sin, sitt, sine his, hers, its, theirs 08B
  sine (sin) /²siːne/   his, hers, its, theirs 08B
  sitt (sin) /¹sit/   his, hers, its, theirs 08B
å sitte /²site/ sitter, satt, har sittet to sit 05M
å sjekke /²ʃeke/ sjekker, sjekket, har sjekket to check 02K
å sjekke inn /²ʃeke in/ sjekker inn, sjekket inn, har sjekket inn to check in 09B
  sjelden /²ʃeldn̩/ sjeldent, sjeldne seldom 08A
en sjokolade /ʃuku¹lɑːde/ sjokoladen, sjokolader, sjokoladene a chocolate 03A
ei sjokoladekake /ʃuku²lɑːdeˌkɑːke/ sjokoladekaka, sjokoladekaker, sjokoladekakene a chocolate cake 05M
  sju /¹ʃʉː/   seven 10B
  skal (å skulle) /¹skɑl/   will, shall, is going to 02K
et skap /¹skɑːp/ skapet, skap, skapene a cupboard 03A
et skilt /¹ʃilt/ skiltet, skilt, skiltene a sign, signpost 02M
ei skinke /²ʃiŋke/ skinka, skinker, skinkene a ham 03P
å skinne /²ʃine/ skinner, skinte, har skint to shine 06M
ei skive /²ʃiːve/ skiva, skiver, skivene a slice 03P
et skjema /²ʃeːmɑ/ skjemaet, skjema, skjemaene a form 03K
et skjerf /¹ʃærf/ skjerfet, skjerf, skjerfene a scarf 04A
  skrevet (å skrive) /²skreːvet/   written (past part.) 06K
et skrik /²skriːk/ skriket, skrik, skrikene a scream 10A
å skrive /²skriːve/ skriver, skrev, skrevet to write 03K
å skrive under /²skriːve ¹unːer/ /skrive ¹uner/ skriver under, skrev under, har skrevet under to sign 03K
et skrivebord /²skriːveˌbuːr/ skrivebordet, skrivebord, skrivebordene a desk 03A
å skulle /²skʉle/ skal, skulle, har skullet will, shall 02K
  skulle (å skulle) /²skʉle/   would 09B
en skulptur /skʉlp¹tʉːr/ skulpturen, skulpturer, skulpturene a sculpture 05P
å skynde seg /²ʃyne sæi/ skynder seg, skyndet seg, har skyndet seg to hurry (up) 09B
å slappe av /²ʃlape a/ slapper av, slappet av, har slappet av to relax 04K
  sliten /²ʃliːtn̩/ slitent, slitne tired 06A
et slott /¹ʃlot/ slottet, slott, slottene a castle, palace 10A
en slutt (til slutt) /¹ʃlʉt/ slutten, slutter, sluttene an end 07A
å smake /²smɑːke/ smaker, smakte, har smakt to taste 08A
  smertestillende /²smæʈeˌstiln̩e/ smertestillende, smertestillende painkilling 08B
å smile /²smiːle/ smiler, smilte, har smilt to smile 08A
  smittsom /²smitˌsom/ smittsomt, smittsomme infectious 08B
en SMS /esem¹es/ SMSen, SMSer, SMSene an SMS (Short Message Service) 08B
  smør /¹smør/ smøret (uncountable noun) butter 04K
  små /¹smoː/   small 04M
en småkake /²smoːˌkɑːke/ småkaken, småkaker, småkakene a cookie 10B
å snakke /²snɑke/ snakker, snakket, har snakket to speak 01K
å snakkes /²snɑkes/ snakkes, snaktes, har snaktes to talk (to each other) 08B
  snakket (å snakke) /²snɑket/   spoke 05K
  snart /¹snɑːʈ/   soon 01M
  snill /¹snil/ snilt, snille kind 05M
å snu /¹snʉː/ snur, snudde, har snudd to turn 07B
å snø /¹snøː/ snør, snødde, har snødd to snow 08A
  snø /¹snøː/ snøen snow (uncount. noun) 08A
en sofa /¹suːfɑ/ sofaen, sofaer, sofaene a sofa, couch 07B
ei sol /¹suːl/ sola, soler, solene a sun 06M
  som /¹som/   who, which, that, what 07A
en sort /¹soʈ/ sorten, sorter, sortene a sort, kind 10B
  Spania /¹spɑːniɑ/   proper name 01M
  spansk /¹spɑnsk/   Spanish 01A
  spennende /²spenene/ /²spenende/ spennende, spennende exciting 03P
  spesiell /spesi¹el/ spesielt, spesielle special 06M
å spille /²spile/ spiller, spilte, har spilt to play 03M
å spise /²spiːse/ spiser, spiste, har spist to eat 02P
  spiste (å spise) /²spiːste/   ate 05K
en sport /¹spoʈ/ sporten, sporter, sportene a sport 07B
et språk /¹sproːk/ språket, språk, språkene a language 06P
  spurte (å spørre) /²spuːʈe/   asked 05M
  spør (å spørre) /¹spør/   ask(s) 02A
å spørre /²spøre/ spør, spurte, har spurt to ask 02A
  Sri Lanka /sri ¹lɑŋkɑ/   proper name 07B
å stave /²stɑːve/ staver, stavet, har stavet to spell 03K
et stearinlys /steɑ¹riːnˌlyːs/ stearinlyset, stearinlys, stearinlysene a candle 08A
en stefar /²steːfɑːr/ stefaren, stefedre, stefedrene a stepfather 07A
en stemning /²stemniŋ/ stemningen, stemninger, stemningene an atmosphere, mood 10B
å stenge /²steŋe/ stenger, stengte, har stengt to close 02P
  stille /²stile/   quiet 03A
  sto (å stå) /¹stuː/   stood 05A
en stol /¹stuːl/ stolen, stoler, stolene a chair 03K
å stoppe /²stope/ stopper, stoppet, har stoppet to stop 01P
  stor /¹stuːr/ stort, store big 03A
  Stortinget /²stuːˌʈiŋe/   Stortinget, Norwegian National Assembly 10A
  stresset /²streset/ stresset, stressete stressed 09A
en student /stʉ¹dent/ studenten, studenter, studentene a student 01A
en studentby /stʉ¹dentˌbyː/ studentbyen, studentbyer, studentbyene a student village 02K
å studere /stʉ¹deːre/ studerer, studerte, har studert to study 01A
en studieplan /²stʉːdieˌplɑːn/ studieplanen, studieplaner, studieplanene a curriculum 06A
  studiet (et studium) /¹stʉːdie/   the programme, study 06K
et studium /¹stʉːdiʉm/ studiet, studier, studiene a course of study 06K
ei stue /²stʉːe/ stua, stuer, stuene a living room 08A
en stund /¹stʉn/ stunden, stunder, stundene a moment, while 08A
et stykke /²styke/ stykket, stykker, stykkene a piece 05M
en størrelse /²størelse/ størrelsen, størrelser, størrelsene a size 04A
å stå /¹stoː/ står, sto, har stått to stand 02A
å stå opp /sto ¹op/ /²stoːˌop/ står opp, sto opp, har stått opp to get up 03P
  sukker /¹suker/ sukkeret (uncountable noun) sugar 06A
  sulten /²sʉltn̩/ sultent, sultne hungry 02P
  super /¹sʉːper/ supert, supre super 03M
å svare /²svɑːre/ svarer, svarte, har svart to answer 04M
  svart /¹svɑʈ/ svart, svarte black 04A
ei svineribbe /²sviːneˌribe/ svineribba, svineribber, svineribbene a breast of pork, ribs 10B
  syk /¹syːk/ sykt, syke ill 08A
en sykkel /¹sykel/ sykkelen, sykler, syklene a bicycle 05M
å sykle /²sykle/ sykler, syklet, har syklet to cycle 04M
å synes /²syːnes/ synes, syntes, har syntes to think 06M
å søke om /²søːke om/ søker, søkte, har søkt to apply for 08B
en søndag /¹sønˌdɑːg/ søndagen, søndager, søndagene a Sunday 10A
en sønn /¹søn/ sønnen, sønner, sønnene a son 07A
et søsken /²søsken/ søskenet, søsken, søsknene a brother or sister, sibling 03M
et søskenbarn /²søskenˌbɑːɳ/ søskenbarnet, søskenbarn, søskenbarna a cousin 07A
ei søster /¹søster/ søstera, søstre, søstrene a sister 03M
  søt /¹søːt/ søtt, søte sweet 06P
  /¹soː/   so 01M
  /¹soː/   so, then 07A
  så (å se) /¹soː/   saw 05P
  så fint (…)! /soː ¹fiːnt/   what a nice (...)! 03M

 
ABCDEFGHIJKLMNOPRTUVØÅ


TXT = Text where the word is used the first time.