Info på alle sidene

NoW is being updated.

Vocabulary L

Vocabulary L

ABC-DEFGHIJKMNOPRSTUVY-Å

  Word Transcription Inflection English TXT C
la meg (å legge seg)went to bed05Yv
lagde (å lage)made05Y
å lage/²lɑːge/lager, lagde, har lagd to make03Pv
en laks/¹lɑks/laksen, lakser, laksenea salmon05Yn
å lande/²lɑne/lander, landet, har landetto land02Av
lang/¹lɑŋ/langt, langelong06Aa
langt/¹lɑŋt/far01Pa
ledig/²leːdi/ledig, ledigevacant01Ma
en lege/²leːge/legen, leger, legenea doctor, GP07Dn
en legevakt/²leːgeˌvɑkt/legevakten, legevakter, legevaktenea casualty clinic08Bn
en legevaktsentral/²leːgevɑktsenˌtrɑːl/legevaktsentralen, legevaktsentraler, legevaktsentralenetelephone central for emergency clinic08Bn
å legge/²lege/legger, la, har lagtto lay, put03Av
å legge seg/²lege sæi/legger seg, la seg, har lagt segto go to bed, lie down05Yv
å legge ved/lege ¹veː/ /²legːe ve/legger ved, la ved, har lagt vedto attach04Pv
ei lekse/²lekse/leksa, lekser, leksenea lesson, homework07An
lenge/²leŋe/lenger, lengstlong05Yd
lenge siden/²leŋe ˌsiːdn̩/long ago07B
å lese/²leːse/leser, leste, har lestto read04Mv
å ligge/²lige/ligger, lå, har liggetto stand, lie02Mv
å like/²liːke/liker, likte, har liktto like04Av
å like segliker seg, likte seg, har likt segto enjoy oneself03Yv
likevelstill, yet, after all, nevertheless05Yd
en lillebror/²lile̩bruːr/lillebroren, lillebrødre, lillebrødrenea little/baby brother07An
ei linselinsa, linser, linsenea lentil04Dn
ei liste/²liste/lista, lister, listenea list03Kn
lita/²liːtɑ/small (f)04Ma
lita (liten)/²liːtɑ/little, small07Ba
lite/²liːte/small (n)04Ma
liten/²liːtn̩/lita (f), lite (n), små (pl)small (m)04Ma
litt/¹lit/a little01Aa
ei lommebok/²lumeˌbuːk/lommeboka, lommebøker, lommebøkenea wallet04Kn
et loppemarkedloppemarkedet, loppmarkeder, loppemarkedenea flea market04Dn
luftluftaair (uncoutable noun)08Yn
en lunsj/¹løɳʃ/lunsjen, lunsjer, lunsjenea lunch02Dn
en lunsjpauselunsjpausen, lunsjpauser, lunsjpausenea lunch break07Dn
et lunsjromlunsjrommet, lunsjrom, lunsjrommena lunchroom07Dn
å lure på/²lʉːre/lurer, lurte, har lurtto wonder10Bv
lutefisk/²lʉːteˌfisk/lutefisken«lie fish» (lut = lie/sodium hydroxide)10Bn
lykke til!/²lyke ¹til/good luck!03K
et lys/¹lyːs/lyset, lys, lysenea candle04Mn
lys/¹lyːs/lyst, lysebright, light, blond06Ka
lysegrå/²lyːseˌgroː/lysegrått, lysegråelight grey04Aa
en lysestake/²lyːseˌstɑːke/lysestaken, lysestaker, lysestakenea candlestick04Mn
en lyst/¹lyst/lysten, lyster, lystenea wish, desire, inclination03Pn
lyst på (å ha lyst på noe)/¹lyst po/wanting something03P
lyst til (å ha lyst til å ...)/¹lyst til/wanting to do something04M
å lære/²læːre/lærer, lærte, har lærtto learn06Pv
en lærer/²læːrer/læreren, lærere, lærernea teacher06Pn
å løpe/²løːpe/løper, løp, har løptto run08Bv
en lørdag/¹løːˌɖɑːg/lørdagen, lørdager, lørdagenea Saturday05Yn
et lån/¹loːn/lånet, lån, lånenea loan06Pn
å låne/²loːne/låner, lånte, har låntto borrow06Av
en lås/¹loːs/låsen, låser, låsenea lock05Mn
å låse/²loːse/låser, låste, har låstto lock05Mv


ABC-DEFGHIJKMNOPRSTUVY-Å

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition