Vocabulary M

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
en madrass/en mɑ¹drɑs/madrassen, madrasser, madrasseneفراش 03As
en mage/en ²mɑːɡe/magen, mager, mageneمعدة 10As
å male/o ²mɑːle/maler, malte, har maltأن يرسم 08Av
et maleri/et mɑle¹riː/maleriet, malerier, malerieneلوحة 11Cs
en mamma/en ²mɑmɑ/mammaen, mammaer, mammaeneأم / ماما 02As
man/¹mɑn/الناس 12C
en mandag/en ¹mɑnˌdɑːg/mandagen, mandager, mandageneيوم الاثنين 03As
mange/²mɑŋe/العديد / عدة 05Ba
en mann/en ¹mɑn/mannen, menn, menneneرجل 02Cs
Marit/²mɑːrit/(اسم علم) 09Cs
masse/²mɑse/كثير (بشكل هائل) 12C
mat/¹mɑːt/matenطعام 05As
ei matbu/²mɑːtˌbʉːɑ/matbua, matbuer, matbueneكشك للمأكولات 04Cs
en matematikk/en mɑtmɑ¹tik/matematikken, matematikker, matematikkeneرياضيات 08Ds
Mathisen/mɑ¹tiːsṇ/(اسم علم) 09Bs
en matpakke/en ²mɑːtˌpɑke/matpakken, matpakker, matpakkeneعلبة الغداء 09As
en matrett/en ²mɑːtˌret/matretten, matretter, matretteneطبق 12Cs
med/¹meː/مع 02Ap
et medisinskap/et medi¹siːnˌskɑːp/medisinskapet, medisinskap, medisinskapeneخزانة الأدوية 10Cs
meg/¹mæi/ـني 03B
ei melding/æi ²meliŋ/meldinga, meldinger, meldingeneإشعار 11Ds
melk/¹melk/melkenحليب 05As
mellom/¹melom/بين 03Dp
men/¹men/لكن 02C
å mene/o ²meːne/mener, mente, har mentأن يقصد / أن يفكّر 04Cv
et menneske/et ²meneske/mennesket, mennesker, menneskeneإنسان / شخص 08Bs
mens/¹mens/بينما 05B
mer/¹meːr/المزيد 05Ca
å merke/o ²mærke/merker, merket, har merketأن يعلِّم 09Cv
merkelig/²mærkeli/merkelig, merkeligeغريب 12Ca
mest/¹mest/معظم 08Ca
en mester/en ¹mester/mesteren, mestre, mestreneماهر / بارع 10Ds
en meter/en ¹meːter/meteren, meter, metreneمتر 04Ds
mett/¹met/mett, metteشبعان 05Aa
en middag/en ¹miˌdɑːg/middagen, middager, middageneعشاء 05Cs
midt i/¹mit ¹iː/وسط 11Dd
midt på/¹mit ¹poː/في وسط 10Ap
min/¹miːn/mi, mitt, mineـي / لي 03B
mindre/¹mindre/أقل 11Aa
mine (jf. min)/²miːne/min, mitt, mineـي / لي 08D
minst/¹minst/على الأقل 12Ca
et minutt/et mi¹nʉt/minuttet, minutter, minutteneدقيقة 04As
å miste/o ²miste/mister, mistet, har mistetأن يفقد 11Av
en modell/en mu¹del/modellen, modeller, modelleneنموذج 07Bs
moderne/mu¹dæːɳe/moderne, moderneحديث 06Ba
Molde/²molde/(اسم علم) 05Bs
ei mor/æi ¹muːr/mora, mødre, mødreneأم 04Cs
en morfar/en ¹murˌfɑr/morfaren, morfedre, morfedreneجد (من طرف الأم) 03Cs
en morgen/en ²moːoɳ/morgenen, morgener, morgeneneصباح 03As
ei mormor/æi ¹murˌmur/mormora, mormødre, mormødreneجدة (من طرف الأم) 03Cs
morsom/²muʃom/morsomt, morsommeمضحك 03Aa
morsomst/¹muˌʃomst/الأكثر إضحاكاً 10Da
mot/¹muːt/ضد 05Bp
Mozart/¹muːsɑʈ/(اسم علم) 11Cs
en munn/en ¹mʉn/munnen, munner, munneneفم 10Cs
musikk/mʉ¹sik/musikkenموسيقى 03Ds
en muskel/en ¹mʉskel/muskelen, muskeler, muskeleneعضلة 10Ds
mye/²myːe/ الكثير 07Aa
et møbel/et ¹møːbel/møbelet, møbler, møbleneقطعة أثاث 03Bs
et møte/et ²møːte/møtet, møter, møteneاجتماع 07Bs
å møte/o ²møːte/møter, møtte, har møttأن يقابل 03Bv
et møterom/et ²møːteˌrum/møteromet, møterom, møterommeneغرفة اجتماعات 09Bs
å møtes/o ²møːtes/møtes, møttes, har møttesأن يلتقي 06Cv
må (å måtte)/¹moː/ يجب عليه أن ... (أن يجب) 03Av
et mål/et ¹moːl/målet, mål, måleneهدف 05Bs
en måned/en ²moːned/måneden, måneder, månedeneشهر 08Bs
en måte/en ²moːte/måten, måter, måteneطريقة 02Bs
å måtte/o ²mote/må, måtte, har måttetأن يجب 03Av

 
ABCDEFGHIJKLNOPRSTUVWYZØÅ

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)