Vocabulary H

  الكلمة كتابة صوتية تصريف العربية النص  
å ha/o ¹hɑː/har, hadde, har hattيملك / يكون له / لدى 02Bv
ha det bra!/¹hɑː de ¹brɑː/مع السلامة! 02C
ha det!/¹hɑː de/مع السلامة! 02C
å ha lyst på/o hɑ ¹lyst po/har lyst på, hadde lyst på, har hatt lyst påأن يشتهي / أن يريد 05Dv
å ha lyst til å …/o hɑ ¹lyst til o/har lyst til, hadde lyst til, har hatt lyst tilأن يريد أن ... 06Bv
hadde (å ha)/²hɑde/كان له 07Bv
en hage/en ²hɑːɡe/hagen, hager, hageneحديقة 12As
hallo/hɑ¹luː/مرحباً 01C
en hals/en ¹hɑls/halsen, halser, halseneحلق رقبة 10As
halv/¹hɑl/halvt, halveنصف 04Ba
en halvtime/en ²hɑlˌtiːme/halvtimen, halvtimer, halvtimeneنصف ساعة 08Cs
ham/¹hɑm/ـه 04A
han/¹hɑn/هو 02A
å handle/o ²hɑndle/handler, handlet, har handletأن يتسوق 05Cv
Hans/¹hɑns/(اسم علم) 03Bs
Hans/¹hɑns/(اسم علم) 04B
Hansen/¹hɑnsṇ/(اسم علم) 01Cs
Harald Sohlberg/²hɑrɑl ²suːlˌbær/(اسم علم) 11Cs
hardere/²hɑːrere/أشد / أصعب / أقسى 10Da
å hate/o ²hɑːte/hater, hatet, har hatetأن يكره 09Dv
hei/¹hæi/مرحباً 01A
hel/¹heːl/helt, heleكامل 09Ca
heldig/²heldi/heldig, heldigeمحظوظ 08Aa
heldigvis/²heldiˌviːs/لحسن الحظ 07Ad
hele (jf. hel)/²heːle/(انظر: كامل) بالكامل / بأكمله 09Ca
ei helg/¹helg/helga, helger, helgeneعطلة نهاية الأسبوع 10Ds
heller/¹heler/أيضاً (مع النفي) 09Dd
ei helse/æi ²helse/helsa, helser, helseneصحة 10Bs
helt/¹heːlt/تماماً 06Cd
henne/²hene/ـها 04C
hennes/²henes/ـها / لها 07D
et hensyn/et ²henˌsyːn/hensynet, hensyn, hensyneneبالنسبة لـ 09Bs
å hente/o ²hente/henter, hentet, har hentetأن يجلب 03Dv
her/¹hæːr/هنا 02Bd
herlig/²hæːɭi/herlig, herligeرائع 12Ca
å hete/o ²heːte/heter, het, har hettأن يدعى 01Bv
heter (å hete)/²heːter/يدعى (أن يدعى) 01Av
en hevelse/en ²heːvelse/hevelsen, hevelser, hevelseneانتفاخ / ورم 10Cs
å hilse/o ²hilse/hilser, hilste, har hilstأن يسلم 01Bv
en himmel/en ²himel/himmelen, himler, himleneسماء 05Bs
ei historie/æi his¹tuːrie/historia, historier, historieneتاريخ 08Ds
hit/¹hiːt/إلى هنا 08Bd
en hjelp/en ¹jelp/hjelpenمساعدة 04Cs
å hjelpe/o ²jelpe/hjelper, hjalp, har hjulpetأن يساعد 03Bv
hjelpsom/²jelpˌsom/hjelpsomt, hjelpsomeخدوم 11Aa
hjem/et ¹jem/إلى البيت 02Dd
et hjem/¹jem/hjemmet, hjem, hjemmeneبيت 02Ds
hjemme/²jeme/في المنزل 03Ad
hjemmefra/²jemeˌfrɑː/في البيت 10Bd
hjemover/¹jemˌoːver/إلى المنزل 11Dd
et hjerte/et ²jæʈe/hjertet, hjerter, hjerteneقلب 10Cs
ei hjerte- og lungeredning/æi ²jæʈe o ²luŋeˌredniŋ/-redninga, -redninger, -redningeneإنعاش القلب 10Cs
et hjørne/et ²jøːɳe/hjørnet, hjørner, hjørneneزاوية 03Cs
hm/¹hṃ/همم 04D
et hode/et ²hu:de/hodet, hoder, hodeneرأس 10Ds
å holde/o ²hole/holder, holdt, har holdtأن يبقي 09Cv
å hoppe/o ²hope/hopper, hoppet, har hoppetأن يقفز 03Cv
hos/¹hus/عند 04Ap
å hoste/o ²huste/hoster, hostet, har hostetأن يسعل 10Av
en hovedstad/en ²huːvedˌstɑːd/hovedstaden, hovedstader, hovedstadeneعاصمة 11Cs
en hud/en ¹hʉ:d/huden, huder, hudeneبشرة 06As
huff/¹hʉf/أف 10B
et hull/et ¹hʉl/hullet, hull, hulleneثقب 11Bs
hun/¹hʉn/هي 02A
hundre/²hʉndre/مائة 04D
et hus/et ¹hʉːs/huset, hus, huseneمنزل 03Bs
å huske/o ²hʉske/husker, husket, har husketأن يتذكر 11Av
hva/¹vɑː/ماذا 01A
hva feiler ham?ماذا به / ما خطبه؟ 10A
hvem/¹vem/مَن 09B
hver/¹væːr/hvertكل 04A
hverandre/vær²ɑndre/بعضهم الآخر 07D
hvilke/¹vilke/أي 05B
hvilken/¹vilken/أي / أية 04C
hvilket/¹vilket/أي 04C
hvis/¹viːs/إذا 10B
hvit/¹viːt/hvitt, hviteأبيض 06Aa
hvor/¹vur/أين 01D
hvor lenge/¹vur ²leŋe/كم من الوقت 08B
hvordan/¹vuɖɑn/كيف 02D
hvorfor/¹vurfor/لماذا 06D
hyggelig/²hygeli/hyggelig, hyggeligeلطيف 01Ba
hyggelig å hilse på deg!/²hygeli o ²hilse po ˌdæi/تشرفتُ! / سعدتُ بمعرفتك! 01Ba
å hyle/o ²hyːle/hyler, hylte, har hyltأن يصرخ 11Dv
en hyling/en ²hyːliŋ/hylingen, hylinger, hylingeneصراخ 11Ds
ei hylle/æi ²hyle/hylla, hyller, hylleneرف 03Ds
ei hytte/æi ²hyte/hytta, hytter, hytteneكوخ 08Cs
en hyttetradisjon/en ²hytetrɑdiˌʃuːn/hyttetradisjonen, hyttetradisjoner, hyttetradisjoneneتقليد الكوخ 11Bs
en hyttetur/en ²hyteˌtʉːr/hytteturen, hytteturer, hyttetureneرحلة إلى الكوخ 11Bs
å høre/o ²høːre/hører, hørte, har hørtأن يسمع 03Dv
å høres/o ²høːres/أن يبدو 08Cv
en høst/en ¹høst/høsten, høster, høsteneخريف 10Bs
en høstdag/en ²høstˌdɑːɡ/høstdagen, høstdager, høstdageneيوم خريفي 08Cs
et høstsalg/et ²høstˌsɑlɡ/høstsalget, høstsalg, høstsalgeneتنزيلات الخريف 08Cs
høy/¹høy/høyt, høyeعالٍ / طويل 06Ca
høyre/¹høyre/يمين 04Da
høyt (jf. høy)/¹høyt/مرتفع / طويل 10Da
ei hånd/æi ¹hon/hånda, hender, hendeneيد 08As
en håndball/en ²honˌbɑl/håndballen, håndballer, håndballeneكرة اليد 10Ds
en håndballspiller/en ²honbɑlˌspiler/håndballspilleren, håndballspillere, håndballspillerneلاعب كرة يد 10Ds
å håpe/o ²hoːpe/håper, håpet, har håpetأن يأمل 09Av
et hår/et ¹hoːr/håret, hår, håreneشعر 03Ds

 
ABCDEFGIJKLMNOPRSTUVWYZØÅ

النص = رقم النص حيث تم استخدام الكلمة للمرة اﻷولى


substantiv = s (اسم)
verb = v (فعل)
adjektiv = a (صفة)
adverb = d (ظرف)
preposisjon = p (حرف جر)