Faculty Board

FACULTY OF ARCHITECTURE AND DESIGN

Faculty Board


Fakultetstyret

The board at The Faculty of Architecture and Design in the period 1.08.2017–31.07.2021

 

Eksternal representatives

Sivilarkitekt Nils Marstein, Leader
Administrerende direktør Trude Gomnæs Ugelstad, DOGA
Utviklingssjef Gunnel Fottland, Enova SF
Adm.leder Johan Arnt Haarberg, Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Deputies
1. Seniorarkitekt Tine Hegli, Snøhetta AS
2. Utredningsleder Tore Leite, Kommunal- og moderniseringsdepartementet
3. Instituttleder Carl Thodesen, Institutt for bygg- og miljøteknikk v. NTNU

Internal representatives
Permanently employed in teacing/research positions

Permanent members:
Universitetslektor Nina Haarsaker, Institutt for arkitektur og teknologi
Førsteamanuensis Ole Lund, Institutt for design (Gjøvik)
Førsteamanuensis Ida Nilstad Pettersen, Institutt for design

Deputies:
Professor Steffen Wellinger, Institutt for arkitektur og planlegging
Professor Geir Hansen, Institutt for arkitektur og planlegging
Professor Olav Kristoffersen, Institutt for arkitektur og planlegging

Permanent and temporarily employed in technical and administrative positions
Permanent member:
Seniorrådgiver Tone Woie Alstadheim, AD fakultetsadministrasjonen
Deputy:
Overingeniør Morten Kvamme, AD fakultetsadministrasjoneng

Temporarily employed in teacing/research positions - period 01.08.2017 - 31.07.2018
Permanent member:
Postdoktor Brita Fladvad Nielsen, IAP

Deputy:
Postdoktor Carmel Margareth Lindkvist, IAP

Students
Permanent member:
Fakultetstillitsvalgt Siri Arnesen
Fakultetstillitsvalgt Erik Frydenlund Hofsbro

Deputy:
Nora Skarre Abrahamsen

 

Mandate


Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ.

Fakultetsstyret har ansvar for å fastsatte overordnede mål, prioriteringer og strategier for enheten, innenfor rammer gitt i regelverk og overordnete nivås beslutninger.

Dette ivaretas ved at fakultetsstyret selv tar stilling til:

  • enhetens strategi og overordnede faglige prioriteringer
  • budsjett og hovedfordeling
  • saker av stor strategisk eller prinsipiell betydning
  • rapportering om måloppnåelse i forhold til strategi og budsjett

Sammensetning:

Fakultetsstyret har 11 medlemmer slik:

  • Styreleder (ekstern)
  • 4 vitenskapelig tilsatte, derav 1 representant for midlertidig ansatte
  • 2 studentrepresentanter
  • 1 representanter for teknisk-administrativt ansatte
  • 3 eksterne representanter i tillegg til styreleder

For hver gruppe velges/oppnevnes et tilsvarende antall rekkefølgevararepresentanter.

Dekanen er sekretær for styret og møter fast med talerett.