Concept Reports - ISSN 0804-5585

Concept Reports - ISSN 0804-5585

Concept reports

The Concept report series present research findings from the Concept research programme. More information about the series can be found here.

Most of the reports are in Norwegian, but an English summary of each report is available. All reports are free and available for download. Cite when referenced. 

Report   

Title / Abstract

No. 60

Original title: Noen krevende tema i anvendte samfunnsøkonomiske analyser. En undersøkelse av praksis i Statens prosjektmodell

English version: Salient topics in cost-benefit analyses of major public projects in Norway

Authors: Haakon Vennemo, Jens Furuholmen, Orvika Rosnes and Leonid Andreev

No. 59

Original title: Estimering av kostnader i store statlige prosjekter: Hvor gode er estimatene og usikkerhetsanalysene i KS2-rapportene?

English version: Estimating costs in large government investment projects. How good are the estimates and uncertainty analyses in the QA2-reports?

Authors: Morten Welde, Magne Jørgensen, Per Fridtjof Larssen and Torleif Halkjelsvik

No. 58

Original title: Mandater for konseptvalgutredninger. En gjennomgang av praksis.

English version: The terms of reference document for conceptual appraisals. A review of current practice.  

Authors: Knut Samset and Morten Welde

No. 57

Original title: Effektivitet og produktivitet i norsk veibygging 2007-2016

English version: Efficiency and Productivity in Norwegian Road Construction 2007-2016

Authors: Kenneth Løvold Rødseth, Rasmus Bøgh Holmen, Finn R. Førsund and Sverre A.C. Kittelsen

No. 56

Original title: Styring og gjennomføring av store statlige IKT-prosjekter. Eksperters erfaringer og vurderinger

English version: Governance of Major Public ICT Projects. Managers' Experience and Opinions

Author: Håkon Finne

No. 55

Original title: Kostnadsstyring i entreprisekontrakter

English version: Cost performance in construction contracts

Authors: Morten Welde, Roy Endre Dahl, Olav Torp and Torbjørn Aass

No. 54

Neglected and underestimated negative impacts of transport investments

Authors: Petter Næss, Gro Holst Volden, James Odeck and Tim Richardson

No. 53

Original title: Fremsynsmetoder

English Version: Foresight methods

Author: Tore Sager

No. 52

Original title: Statlige investeringstiltak under lupen. Erfaring med evalueringer av de 20 første KS-prosjektene.

English version: A Close-up on Public Investment Cases. Lessons from Ex-post Evaluations of 20 Major Norwegian Projects.

Authors: Gro Holst Volden and Knut Samset

No. 51

Original title: Kostnadskontroll i store statlige investeringer underlagt ordningen med ekstern kvalitetssikring

English version: Cost performance in large government investment projects that have been subjected to external quality assurance

Author: Morten Welde

No. 50

Original title: Prosjektmodeller og prosjekteierstyring i statlige virksomheter

English version: Project governance and the use of project models in public agencies and line ministries in Norway

Authors: Bjørn Andersen, Eirik Vårdal Kvalheim og Gro Holst Volden

No. 49

Original title: Finansiering av vegprosjekter med bompenger. Behandling av og konsekvenser av bompenger i samfunnsøkonomiske analyser

English version: Financing road projects with tolls

Authors: Morten Welde, Svein Bråthen, Jens Rekdal and Wei Zhang

No. 48

Original title: Investeringsprosjekter og miljøkonsekvenser. En antologi med bidrag fra 16 forskere

English version: Environmental Impact of Large Investment Projects. An Anthology by 16 Norwegian Experts.

Authors: Kåre P. Hagen and Gro Holst Volden (eds.)

No. 47

Governance schemes for major public investment projects: A comparative study of principles and practices in six countries

Authors: Knut F. Samset, Gro Holst Volden, Nils Olsson and Eirik Vårdal Kvalheim

No. 46

Original title: Styringsregimer for store offentlige prosjekter. En sammenliknende studie av prinsipper og praksis i seks land
English summary: Governance schemes for major public investment projects: A comparative study of principles and practices in six countries
Authors: Knut F. Samset, Gro Holst Volden, Nils Olsson and Eirik Vårdal Kvalheim

No. 45

Original title: Kommunale investeringsprosjekter. Prosjektmodeller og krav til beslutningsunderlag.
English summary: Municipal investment practices in Norway
Authors: Morten Welde, Jostein Aksdal and Inger Lise Tyholt Grindvoll

No. 44

Original title: Ressursbruk i transportsektoren – noen mulige forbedringer.
English summary: Resource allocation in the transport sector – some potential improvements.
Authors: James Odeck and Morten Welde (red.)

No. 43

Original title: Norsk vegplanlegging: Hvilke hensyn styrer anbefalingene?
English summary: Road planning in Norway: What governs the selection of projects?
Authors: Arvid Stand, Silvia Olsen, Merethe Dotterud Leiren, Askill Harkjerr Halse

No. 42

Original title: Brukeravgifter i veisektoren
English summary: User fees in the road sector
Authors: Kåre Petter Hagen
and Karl Rolf Pedersen

No. 41

Original title: Transportmodeller på randen. En utforsking av NTM5-modellens anvendelsesområde.
English summary: Transport models and extreme scenarios. A test of the NTM5 model
Authors: Christian Steinsland and Lasse Fridstrøm

No. 40

Original title: Mot sin hensikt. Perverse insentiver – om offentlige investeringsprosjekter som ikke forplikter.
English summary: Perverse incentives and counterproductive investments. Public funding without liabilities for the recipients.
Authors: Knut Samset, Gro Holst Volden, Morten Welde and Heidi Bull-Berg

No. 39

Original title: Lav prising – store valg. En studie av underestimering av kostnader i prosjekters tidligfase.
English summary: Low estimates – high stakes. A study of underestimation of costs in projects' earliest phase
Authors: Morten Welde, Knut Samset, Bjørn Andersen, Kjell Austeng

No. 38

Original title: Ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse. Praksis og erfaringer i statlige investeringsprosjekter.
English summary: Non-Monetized Impacts in Economic Analysis. Practice and Lessons from Public Investment Projects
Authors: Heidi Bull-Berg, Gro Holst Volden and Inger Lise Tyholt Grindvoll

No. 37

Original title: Bruk av karbonpriser i praktiske samfunnsøkonomiske analyser.
English summary: Use of Carbon Prices in Cost-Benefit Analysis
Author: Gro Holst Volden

No. 36

Investing for Impact. Lessons with the Norwegian State Project Model and the first investment projects that have been subject to external quality assurance
Authors: Knut Samset and Gro Holst Volden

No. 35

Original title: Statens prosjektmodell. Bedre kostnadsstyring. Erfaringer med de første investeringstiltakene som har vært gjennom ekstern kvalitetssikring
Authors: Knut Samset and Gro Holst Volden

No. 34

Original title: Mulighetsrommet. En studie om konseptutredninger og konseptvalg.
English summary: The opportunity space. A study of conceptual appraisals and the choice of conceptual solutions.
Authors: Knut Samset, Bjørn Andersen and Kjell Austeng
 

No. 33

Original title: Planprosesser, beregningsverktøy og bruk av nytte-kostnadsanalyser I vegsektor. En sammenligning av praksis i Norge og Sverige
English summary:  Planning, analytic tools and the use of cost-benefit analysis in the transport sector in Norway and Sweden
Authors: Morten Welde, Jonas Eliasson, James Odeck, Maria Börjesson
 

No. 32

Original title: Analyse av systematisk usikkerhet i norsk økonomi
English summary: Analysis of systematic uncertainty in the Norwegian economy
Authors: Haakon Vennemo, Michael Hoel, Henning Wahlquist
Regnearkmodell

No. 31

Original title: Store statlige investeringers betydning for konkurranse- og markedsutviklingen. Håndtering av konkurransemessige problemstillinger i utredningsfasen.
English summary: Major public investments' impact on competition. How to deal with competition issues as part of the project appraisal.
Authors: Asbjørn Englund, Harald Bergh, Aleksander Møll and Ove Skaug Halso

No. 30

Original title: Etterevaluering av statlige investeringsprosjekter. Konklusjoner, erfaringer og råd basert på pilotevaluering av fire prosjekter
English summary: Evaluating public investment projects. Lessons and advice from a meta-evaluation of four projects
Authors: Gro Holst Volden and Knut Samset

No. 29

Original title: Levedyktighet og investeringstiltak. Erfaringer fra kvalitetssikring av statlige investeringsprosjekter
English summary: Sustainability and Public Investments. Lessons from Major Public Investment Projects
Authors: Ola Lædre, Gro Holst Volden and Tore Haavaldsen

No. 28

Original title: Fjorden, byen og operaen. En evaluering av Bjørvikautbyggingen i et beslutningsteoretisk perspektiv
English summary: The Fjord, the City and the Opera. An Evaluation of Bjørvika Urban Development
Authors: Erik Whist and Tom Christensen

No. 27

Original title: Verdsetting av fremtiden. Tidshorisont og diskonteringsrenter
English summary: Valuing the future. Time horizon and discount rates
Kåre P. Hagen

No. 26

Original title: Politisk styring, lokal rasjonalitet og komplekse koalisjoner
English summary: Political Control, Local Rationality and Complex Coalitions. Focus on the front-end of large public investment projects
Erik Whist and Tom Christensen

No. 25

Original title: Regime for planlegging og beslutning i sykehusprosjekter 
English summary » Planning and Decision Making in Hospital Projects. Lessons with the Norwegian Governance Scheme
Asmund Myrbostad, Tarald Rohde, Pål Martinussen and Marte Lauvsnes

No. 24

Original title: Markedsorienterte styringsmetoder i miljøpolitikken
English summary: Market oriented approaches to environmental policy
Kåre P. Hagen

No. 23

The Norwegian Front-End Governance Regime of Major Public Projects- a Theoretically Based Analysis 
Tom Christensen

No. 22

Original title: Miljøøkonomi og samfunnsøkonomisk lønnsomhet
English summary: Environmental economics and economic viability
Kåre P. Hagen

No. 21

Sykehus, fregatter og skipstunnel: Logisk minimalisme, rasjonalitet – og de avgjørende valg
English summary: Major projects: Logical minimalism, rationality and grand choices
Knut Samset, Arvid Strand and Vincent F. Hendricks

No. 20

Original title: Investorers vurdering av prosjekters godhet
English summary: Investors' appraisal of project feasibility
Nils Olsson, Stein Frydenberg, Erik W. Jakobsen, Svein Arne Jessen, Roger Sørheim and Lillian Waagø

No. 19

Original title: Effektvurdering av store statlige investeringsprosjekter
English summary: Impact assessment of major public investment projects
Bjørn Andersen, Svein Bråthen, Tom Fagerhaug, Ola Nafstad, Petter Næss and Nils Olsson

No. 18

Original title: Flermålsanalyser i store statlige investeringsprosjekt 
English summary: Multi-Criteria Decision Analysis in major public investment projects
Ingemund Jordanger, Stein Malerud, Harald Minken, Arvid Strand

No. 17

Original title: Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag; Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase 
English summary: Decisions based on scant information; challenges and tools during the front-end phases of projects
Kjell J. Sunnevåg (red.)

No. 16

Original title: Kontrahering i prosjektets tidligfase; Forsvarets anskaffelser. 
English summary: Procurement in a project's early phases of a project; Defence aquisitions 
Erik N. Warberg

No. 15

Original title: Kostnadsusikkerhet i store statlige investeringsprosjekter; Empiriske studier basert på KS2
English summary: Cost Uncertainty in large Public Investment Projects; Empirical studies
Olav Torp (red.), Ole Morten Magnussen, Nils Olsson and Ole Jonny Klakegg

No. 14

Original title: Positiv usikkerhet og økt verdiskaping
English summary: Positive uncertainty and increasing returns on investments
Ingemund Jordanger

No. 13

Original title: Usikkerhetsanalyse - Feilkilder i metode og beregning
English summary: Uncertainty analysis - methodological errors in data and analysis
Kjell Austeng, Vibeke Binz and Frode Drevland

No. 12

Original title: Usikkerhetsanalyse - Metoder
English summary: Uncertainty analysis - Methodology
Kjell Austeng, Olav Torp, Jon Terje Midtbø, Vidar Helland and Ingemund Jordanger

No. 11

Original title: Usikkerhetsanalyse - Modellering, estimering og beregning
English summary: Uncertainty analysis - Modeling, estimation and calculation
Frode Drevland, Kjell Austeng and Olav Torp>

No. 10

Original title: Usikkerhetsanalyse - Kontekst og grunnlag
English summary: Uncertainty analysis - Context and foundations
Kjell Austeng, Jon Terje Midtbø, Ingemund Jordanger, Ole Morten Magnussen and Olav Torp

No. 9

Original title: Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter. Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen 
English summary: Improved design of public investment projects. Up-front appraisal of needs, objectives and effects
Petter Næss med bidrag fra Kjell Arne Brekke, Nils Olsson and Ole Jonny Klakegg

No. 8

Original title: Realopsjoner og fleksibilitet i store offentlige investeringsprosjekt
English summary: Real options and flexibility in major public investment projects
Kjell Arne Brekke

No. 7

Original title: Hvordan trur vi at det blir? Effektvurderinger av store offentlige prosjekt
English summary: Up-front conjecture of anticipated effects of major public investment projects
Nils O.E. Olsson

No. 6

Original title: Målformulering i store statlige investeringsprosjekt
English summary: Alignment of objectives in major public investment projects
Ole Jonny Klakegg

No. 5

Original title: Bedre behovsanalyser. Erfaringer og anbefalinger om behovsanalyser i store offentlige investeringsprosjekt
English summary: Needs analysis in major public investment projects. Lessons and recommendations
Petter Næss

No. 4

Original title: Konseptutvikling og –evaluering i store statlige investeringsprosjekt
English summary: Concept development and evaluation in major public investment projects
Hege Gry Solheim, Erik Dammen, Håvard O. Skaldebø, Eystein Myking, Elisabeth K. Svendsen and Paul Torgersen

No. 3

Original title: Beslutningsunderlag og beslutninger i store statlige investeringsprosjekt
English summary: Decisions and the basis for decisions in major public investment projects
Stein V. Larsen, Eilif Holte and Sverre Haanæs

No. 2

Original title: Statlig styring av prosjektledelse. Empiri og økonomiske prinsipper.
English summary: Economic incentives in public project management
Dag Morten Dalen, Ola Lædre and Christian Riis

No. 1

Original title: Styring av prosjektporteføljer i staten. Usikkerhetsavsetning på porteføljenivå
English summary: Project portfolio management. Estimating provisions for uncertainty at portfolio level
Stein Berntsen and Thorleif Sunde

Web Content Display

Portlet is temporarily unavailable.